Úrad

Zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur financované z fondov EÚ

Posledná aktualizácia 25. marca 2019, 15:34

Školenie pre zamestnancov ÚPPVII

Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2015 v organizácii Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk

Príprava a koordinácia podkladových štúdií pre vyhlásenie 3 (troch) dopytových výziev financovaných z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7

Výzva na predkladanie ponúk

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť na podujatí IXPO 2019

Výzva na predkladanie ponúk

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť na podujatí Security Bratislava 2019

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh scenára a produkcia 1 hraného TV spotu, 1 hraného videospotu pre videoportály a 1 rozhlasového spotu, v súvislosti s plošným rozšírením informačného systému DCOM – 2.etapa (DCOM+)

Výzva na predkladanie ponúk

Tvorba kreatívnych scenárov videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponúk

Školenie a vypracovanie Analýzy v oblasti aplikácie behaviorálnych intervencií v prostredí verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk
Call for tenders_Training and development of analyzes_BI

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť na podujatí – Stredoeurópske strategické fórum Chateau Béla 2018

Výzva na predkladanie ponúk

Zabezpečenie účasti na kongrese ITAPA 2018

Výzva na predkladanie ponúk

Vytvorenie ekosystému pre projekt „Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií“

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh spôsobu zvýšenia inovačnej kapacity verejnej správy v oblasti digitálnych služieb

Výzva na predkladanie ponúk

Školenie pre zamestnancov ÚPPVII – kybernetická bezpečnosť

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie vo formáte položkovitého rozpočtu

Produkcia videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponúk

Tvorba kreatívnych scenárov videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponúk

Spracovanie koncepcie analytického spracovania a využitia údajov vo verejnej správe

Výzva na predkladanie ponúk

Podpora pre realizáciu projektov pre využívanie otvorených dát

Výzva na predkladanie ponúk

4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre EŠIF

Výzva na predkladanie ponúk
Opis predmetu zákazky

Vyhodnotenie dátovej kvality pre informačné systémy vo verejnej správe

Výzva na predkladanie ponúk

Príručka pre využitie implementácie GDPR vo verejnej správe

Výzva na predkladanie ponúk

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií

Výzva na predkladanie ponúk

Príručka pre využívanie dát k optimalizácii procesov a transformácii organizácií verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh štandardov pre službu Moje dáta a manažment osobných údajov

Výzva na predkladanie ponúk

Príprava základných rámcov pre tvorbu regulácií a legislatívy v oblasti dát

Výzva na predkladanie ponúk

Vypracovanie vzorového projektu pre Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk

„Definovanie komunikačného a vzdelávacieho konceptu a nástrojov a ich aplikovanie v praxi pre podporu manažmentu údajov vo verejnej správe“

Výzva na predkladane ponúk

„Vypracovanie benchmarku životných situácií z pohľadu behaviorálnych intervencií, používateľskej prívetivosti a zákazníckej skúsenosti“

Výzva na predkladanie ponúk

„Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory“

Výzva na predkladanie ponúk

„Vzdelávanie zamestnancov v oblasti počítačových zručností ukončené certifikátom 2018“

Výzva na predkladanie ponúk

„Vzdelávanie zamestnancov 2018 v oblasti projektového riadenia ukončené certifikátom“

Výzva na predkladanie ponúk

Vypracovanie vzorového projektu pre „Projekty lepšieho využívania dát“

Výzva na predkladanie ponúk

Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS „Moderný a efektívne riadený úrad“

Výzva na predkladanie ponúk
Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk k zákazke Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS „Moderný a efektívne riadený úrad”

Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS „Moderný a efektívne riadený úrad“ – výzva je ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk

Centrálny dátový model verejnej správy a plán jeho realizácie

Výzva na predkladanie ponúk

Aktualizácia riadiacej dokumentácie pre spracovanie štúdie uskutočniteľnosti a analýzy nákladov a prínosov pre projekty informatizácie verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk

Tvorba kreatívnych scenárov videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponúk

Produkcia videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponuk

Návrh novej stratégie a ďalšieho postupu projektu „Národný broadband“ v súlade s novými cieľmi európskej komisie pre rozvoj internetovej konektivity do roku 2025

Výzva na predkladanie ponúk

Vypracovanie vzorovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre možné vykonanie auditu vybraných služieb vládneho cloudu

Výzva na predkladanie ponúk

Vypracovanie návrhu metodiky pre stanovenie kvality a dôveryhodnosti cloudových služieb v tzv. „hybridnom cloude“

Výzva na predkladanie ponúk

Školenie – Jemné zručnosti a predstavenie vízií a cieľov jednotlivých sekcií ÚPVII

Výzva na predkladanie ponúk
Opis predmetu zákazky

Štúdia možností a potenciálu technológie „blockchain“ pri zlepšovaní eGovernment riešení

Výzva na predkladanie ponúk

Koncepcia riadenia IT aktív vo verejnej správe SR

Výzva na predkladanie ponúk

Záverečná konsolidácia údajov z verejných konzultácií s telekomunikačnými operátormi za účelom pokrytia bielych miest širokopásmovým internetom NGA (30Mbit/s) a návrh a zavedenie procesu odpočtu a monitoringu pokrývania týchto bielych miest.

Výzva na predkladnie ponúk

Archív

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Výzva na predkladanie ponúk kybernetická bezpečnosť

Koordinačný a implementačný mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho trhu, vrátane revízie a auditu pozícií ako aj návrhu roadmapy ďalšieho postupu

Výzva na predkladanie ponúk

Koordinačný a implementačný mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho trhu, vrátane revízie a auditu pozícií ako aj návrhu roadmapy ďalšieho postupu

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh a realizácia participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030

Výzva na predkladanie ponúk

Koordinačný a implementačný mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho trhu, vrátane revízie a auditu pozícií ako aj návrhu roadmapy ďalšieho postupu

Výzva na predkladanie ponúk

Školenie „Implementácia EŠIF v programovom období 2014-2020“ 13-14.12.2017

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky – školenie AK EŠIF

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti počítačových zručností ukončené certifikátom

Výzva na predkladanie ponúk

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti projektového riadenia ukončené certifikátom

Výzva na predkladanie ponúk

Školenie „ Implementácia EŠIF v programovom období 2014-2020“ v dňoch 27.-28.6.2017

Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na prekladanie ponúk školenie EŠIF
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov:

Výzva na predkladanie ponúk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim