Úrad

Úlohy a poslanie

Inštitút digitálnych a rozvojových politík najmä:

 a) vypracováva analytické podklady, vrátane zhromažďovania relevantných dát a na základe toho navrhuje opatrenia, postupy alebo identifikuje možné alternatívy smerujúce k efektívnemu rozhodovaniu v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti úradu,

 b) systematicky analyzuje návrhy legislatívnych a nelegislatívnych opatrení v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti úradu,

 c) permanentne sleduje a vyhodnocuje zmeny metodík a nástrojov za účelom dosahovania zverených úloh na celoštátnej a medzinárodnej úrovni,

 d) navrhuje a spolupracuje pri príprave analýz, metodík modelovania, monitoringu, implementácie a posudzovania vplyvov verejných politík spadajúcich do pôsobnosti úradu,

 e) spolupracuje na tvorbe návrhov stratégií a štátnych politík v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti úradu,

 f) spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi úradu, ako aj s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a inými relevantnými orgánmi štátnej správy, predovšetkým s ostatnými analytickými útvarmi orgánov štátnej správy pri tvorbe strategických materiálov celoštátneho významu a analytických materiálov,

 g) pripravuje stanoviská a návrhy k strategickým a koncepčným materiálom celoštátneho významu a k interným projektom úradu,

 h) môže samostatne tvoriť návrhy nových projektov úradu alebo sa spolupodieľať na ich tvorbe,

 i) spolupracuje na tvorbe a kontrole dodržiavania metodiky tvorby štúdií uskutočniteľnosti investícií a štúdií uskutočniteľnosti koncesií v súlade osobitnými predpismi v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti úradu,

 j) pripravuje a zverejňuje analýzy, diskusné príspevky a iné materiály k navrhovaným alebo už existujúcim legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam celoštátneho významu, ktoré môžu byť podkladom na odbornú a verejnú diskusiu,

 k) zúčastňuje sa na odborných konferenciách, diskusiách, seminároch, podujatiach, kurzoch a stážach v Slovenskej republike a v zahraničí, pričom takto získané poznatky implementuje do aplikačnej praxe v rámci jeho vecnej pôsobnosti,

l) spolupracuje s inštitúciami štátnej správy a verejnej správy v zahraničí, a to predovšetkým s ich analytickými útvarmi,

m) v prípade potreby spolupracuje s príslušnými organizáciami súkromného sektora so sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

 n) realizuje prieskumy a výskumy, ktoré sa týkajú plnenia jemu zverených úloh v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti úradu,

 o) organizuje odborné konferencie,

 p) publikuje svoje výstupy prostredníctvom komunikačných kanálov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim