Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj

Na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od dňa 1. januára 2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zabezpečuje vypracovanie národnej stratégie a jej aktualizáciu; inštitucionálne a organizačne zabezpečuje realizáciu národnej stratégie; koordinuje činnosť sociálno-ekonomických partnerov pri uskutočňovaní národnej stratégie; pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje plnenie národnej stratégie; raz ročne predkladá vláde správu o jej realizácii; analyzuje a monitoruje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch, spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi; metodicky usmerňuje činnosti sociálno-ekonomických partnerov a zabezpečuje potrebné informácie od sociálno-ekonomických partnerov; zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie; zabezpečuje efektívnosť, účinnosť a správnosť riadenia a realizácie pomoci na podporu regionálneho rozvoja podľa národnej stratégie; poskytuje dotáciu.

Oblasti regionálneho rozvoja sa venuje Odbor stratégie a metodiky regionálneho rozvoja a Odbor podpory regionálneho rozvoja.

Odbor podpory regionálneho rozvoja sa podieľa na procese poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly úradu na projekty subjektom územnej spolupráce podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja. Plní úlohy a zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, a to najmä:

– vyhodnocuje plnenie akčných plánov,

– oznamuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny ukončenie plnenia akčného plánu,

– spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými a miestnymi orgánmi štátnej správy pri vykonávaní úloh vyplývajúcich zo zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a vládou schválených akčných plánov,

– podieľa sa na procese poskytovania regionálneho príspevku v súlade s vládou schválenými akčnými plánmi a ročnými prioritami okresu,

– podporuje a koordinuje činnosť okresných rozvojových centier,

– spolupracuje s okresnými úradmi najmenej rozvinutých okresov pri monitorovaní, koordinácii a vyhodnocovaní plnenia akčných plánov.

Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim