Informatizácia

Relevantné výbory Európskeho parlamentu

ITRE – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku   

Výbor s pôsobnosťou pre:

 1. priemyselnú politiku Únie a súvisiace opatrenia a aplikáciu nových technológií vrátane opatrení týkajúcich sa malých a stredných podnikov;
 2. politiku výskumu a inovácie v Únii vrátane vedy a technológie, ako aj šírenia a využívania výsledkov výskumu;
 3. Európsku politiku v oblasti kozmického priestoru;
 4. činnosť Spoločného výskumného centra, Európskej rady pre výskum, Európskeho inovačného a technologického inštitútu a Inštitútu pre referenčné materiály a merania, ako aj JET, ITER a ďalšie projekty v tejto oblasti;
 5. opatrenia Únie týkajúce sa energetickej politiky všeobecne a v kontexte vytvorenia a fungovania vnútorného trhu s energiou vrátane opatrení týkajúcich sa:
 6. a)   bezpečnosti dodávok energie v Únii,
 7. b)   presadzovania energetickej efektívnosti úspory energie a vývoja nových a obnoviteľných zdrojov energie,
 8. c)   presadzovania prepájania energetických sietí a energetickej efektívnosti vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore energetickej infraštruktúry;
 9. zmluvu o Euratome a Agentúru dodávok pre Euratom; jadrovú bezpečnosť, odstavovanie reaktorov a likvidáciu jadrového odpadu;
 10. informačnú spoločnosť, informačné technológie a komunikačné siete a služby vrátane technologických a bezpečnostných aspektov a vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore telekomunikačnej infraštruktúry, ako aj činnosti Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

Členovia výboru

Schôdze výboru

Dokumenty ku schôdzam

 

IMCO  – Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

Výbor s pôsobnosťou pre:

 1. koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni Únie, najmä:
 2. a)   voľný pohyb tovaru vrátane harmonizácie technických noriem,
 3. b)   právo usadiť sa,
 4. c)   slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;
 5. fungovanie jednotného trhu vrátane opatrení zameraných na identifikáciu a odstránenie možných prekážok zavedenia jednotného trhu vrátane jednotného digitálneho trhu;
 6. presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín;
 7. politiku a právne predpisy súvisiace s posilnením pravidiel jednotného trhu a práv spotrebiteľa.

 

Členovia výboru

Schôdze výboru

Dokumenty ku schôdzam

 

 

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim