Informatizácia

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť + Pracovná skupina

Hlavným cieľom Rady  (Rada COMPET) je zvyšovanie konkurencieschopnosti a rastu EÚ.  Aktivity Rady sú zamerané na vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácie a kozmický priestor).

Na vnútornom trhu Rada ako zákonodarca pracuje na odstránení prekážok, ktoré bránia  cezhraničnému toku výrobkov, pracovnej sily, kapitálu a služieb. V oblasti priemyslu Rada spája horizontálny prístup, ktorého cieľom je integrácia aspektov priemyselnej politiky do všetkých ostatných súvisiacich politík EÚ, s individuálnym prístupom k odvetviam, ktorý zohľadňuje osobitné potreby každého odvetvia. Rada sa snaží o zlepšenie podnikateľského prostredia, predovšetkým pre MSP. Robí tak prostredníctvom spolurozhodovania o osobitných opatreniach, ktoré sú zamerané na MSP, ako je napríklad prístup k financovaniu, znižovanie miery byrokracie a podpora inovácie. Pokiaľ ide o výskum, inováciu a kozmický priestor, Rada sa usiluje o posilnenie vedeckej a technologickej základne Európskeho priemyslu, čím podporuje jeho medzinárodnú konkurencieschopnosť aj hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Tiež spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou na vývoji európskej politiky v oblasti kozmického priestoru.

Ministri zasadajú najmenej štyri krát ročne. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Priority  chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ (1. januára – 30. júna 2020):

  • Pokračovať v budovaní udržateľného a spravodlivého jednotného trhu, ktorý bude vyhovovať potrebám digitálnej éry a podporovať konkurencieschopnosť a inovácie
  • Predchádzať dvojakým normám kvality v rámci jednotného trhu
  • Silná európska priemyselná politika
  • Vytváranie integrovanejšieho trhu služieb a digitálneho hospodárstva, a to aj prostredníctvom dokončenia jednotného digitálneho trhu, údajového hospodárstva a platformového hospodárstva, vhodnej digitálnej infraštruktúry a operačného rámca na podporu digitálnej transformácie európskeho priemyslu a podnikov a stimulovaním inovácií prostredníctvom využívania umelej inteligencie
  • Podpora celoeurópskej digitálnej prepojiteľnosti
  • Spravodlivé a účinné zdaňovanie
  • Podpora obehového hospodárstva

Zasadnutia Rady:

Brusel 26.-27. septembra 2019 Brusel 18.-19. februára 2019

Brusel 27.-28. mája 2019

28.-29. novembra 2019

 

 

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim