Informatizácia

Zoznam relevantnej legislatívy

Názov Gestor Informácia
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

 

MDV SR  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

 

MDV SR Nariadením o roamingu (ktorého platnosť sa skončí v júni 2022) sa EK poveruje, aby preskúmala fungovanie trhu s roamingom od zrušenia roamingových poplatkov a do 15. decembra 2019 predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o preskúmaní. Na základe preskúmania EK v roku 2020 rozhodne o tom, či sa nariadenie predĺži, alebo nepredĺži po roku 2022, a predloží príslušné legislatívne návrhy.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

 

MH SR  
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/920 zo 17. mája 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy

 

MDV SR  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS

 

MK SR  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES

 

MS SR  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1953 z 25. októbra 2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

 

MDV SR  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004

 

MH SR  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii

 

NBÚ  
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES

 

MH SR  
Smernica 2000/31 Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)

 

MH SR Elektronický obchod – štandardné pravidlá EÚ

 

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

 

MK SR  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov

 

MDV SR  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb

 

MH SR  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z  25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES

 

MH SR  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií

 

MDV SR  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1971 z 11. decembra 2018, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009

 

MDV SR  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu MH SR  
Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku

 

MF SR  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

ÚOOÚ  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

 

ÚPVII  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1807 zo 14. novembra 2018 o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii

 

ÚPVII  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti)

 

NBÚ  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 zo 17. apríla 2019 o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV

 

MF SR  
Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1488 z 28. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

 

ÚPVII?  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

 

MH SR  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora

 

ÚPVII  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/517 z 19. marca 2019 o zavedení a fungovaní mena domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa mení a zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004

 

ÚPVII  
Závery Rady o význame 5G pre európske hospodárstvo a potrebe zmierniť bezpečnostné riziká spojené s 5G2019/C 414/03

 

ÚPVII/NBÚ  
 

Návrhy v rokovaní a pripravované návrhy

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

 

MDV SR v rokovaní

 

Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany súkromia v oblasti elektronických komunikácií. Hlavnou výzvou je dosiahnuť rovnováhu medzi primeranou úrovňou ochrany súkromia na jednej strane a poskytovaním dostatočných stimulov pre inovácie v sektore elektronických komunikácií na strane druhej. EK vydala návrh nariadenia 10. januára 2017
s cieľom nahradiť ním súčasnú smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách. EP je pripravený rokovať
o návrhu už od októbra 2017 (výbor LIBE), avšak v Rade EÚ dochádzalo k značným prieťahom. Ide o veľmi zložitý a kontroverzný spis, kde aj napriek mnohým zasadnutiam v Rade EÚ , je stále mnoho otázok nejasných a otvorených (rozsah, zosúladenie s GDPR, nadčasovosť riešenia, spracovanie údajov, ako naložiť s čl. 10, detská pornografia, terorizmus). Súčasné FI PRES má ambíciu predložiť na decembrovú Radu TTE (3. december) general approach, pretože doteraz na každej Rade TTE bol predložený iba progress report (pozn.: na Rade TTE bol už 5-krát predložený iba progress report s tým, že sa dvakrát uskutočnila aj politická diskusia ministrov). Je predpoklad, že trialógy s EP sa pravdepodobne začnú na jeseň tohto roku počas FI PRES. SK (ako aj takmer všetky ČŠ) v tomto prípade víta triezve zhodnotenie situácie a v negociáciách sa bude usilovať o čo najvyššiu kvalitu právneho textu ako aj o obsahovo vyvážený návrh.

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier Príspevok Európskej komisie k zasadnutiu lídrov v Salzburgu v dňoch 19. – 20. septembra 2018

 

NBÚ V rokovaní

Návrh predložila Európska komisia na zasadnutí lídrov
v Salzburgu v dňoch 19. – 20. septembra 2018

Legislatívny/e návrh/y v oblasti umelej inteligencie ÚPVII Jeden z najočakávanejších legislatívnych návrhov novej EK. Má byť publikovaný do 100 dní od jej nástupu. Pravdepodobne by malo ísť na nariadenie, ktoré sa zameria na etické aspekty umelej inteligencie, rovnako ako na otázku transparentnosti a zodpovednosti pri používaní algoritmov a systémov umelej inteligencie v produktoch, službách a procesoch. Návrh sa zameria na tie oblasti právnych vzťahov, ktoré nie sú pokryté existujúcim právnym rámcom – nebude nahrádzať súčasné legislatívne pravidlá ale ich bude dopĺňať. Legislatívny návrh by sa mal týkať tých prípadov, kedy pod vplyvom/využitím umelej inteligencie dochádza k zmene vlastností a výstupov produktov a služieb a/alebo k zmene existujúcich rizík, resp. vzniku nových rizík spojených s používaním výrobkov a služieb. Spolu so spomínaným legislatívnym návrhom EK plánuje publikovať aj Akčný plán na vybudovanie kapacít EÚ v oblasti umelej inteligencie s cieľom zabezpečiť využívanie dôveryhodných riešení založených na umelej inteligencii vo všetkých sektoroch ekonomiky. Vo vzťahu k problematike umelej inteligencie je taktiež očakávaná revízia smernice o zodpovednosti za výrobky (Product Liability Directive). Pre tento účel EK najprv plánuje publikovať správu o implikáciách umelej inteligencie, robotiky a internetu vecí na právne koncepty bezpečnosti a zodpovednosti a začať diskusiu. Keďže pôvodná smernica bola prijatá v roku 1985, pod vplyvom technologických zmien došlo k obrovskému posunu v spoločnosti a ekonomike.
Akt pre digitálne služby (Digital Services Act) MH SR? Akt pre digitálne služby bude s najväčšou pravdepodobnosťou mať právnu formu nariadenia, ktoré sa bude venovať pravidlám týkajúcim sa zodpovednosti a bezpečnosti služieb a produktov
v rámci digitálneho jednotného trhu. Hlavným cieľom bude aktualizácia existujúceho regulačného prostredia a zabezpečenie riadneho fungovania trhu poskytovania online služieb v EÚ – najmä, ale nielen, pre online platformy. Akt bude lepšie chrániť používateľov online, pomáhať pri rozširovaní nových platforiem
z EÚ a prinesie prísnejšie pravidlá a dohľad nad online službami, najmä lepšou spoluprácou medzi vnútroštátnymi orgánmi a cezhraničným vymáhaním. Návrh bude pravdepodobne zahŕňať revíziu smernice o e-Commerce (e-Commerce Directive) z roku 2000. Taktiež sú indície, že návrh bude zahŕňať ja niektoré elementy týkajúce sa právneho rámca pre boj proti dezinformáciám a protiprávnemu online obsahu. Návrh bude komplementárny k Nariadeniu o podpore spravodlivosti a transparentnosti komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb, ktoré bolo schválené tento rok a bude účinné od 12. júla 2020. Návrh taktiež súvisí s prebiehajúcou diskusiou o zdaňovaní digitálnych služieb (tzv. digitálna daň).
Legislatívne opatrenia v oblasti dátového hospodárstva ÚPVII Smernica o opakovanom použití informácií verejného sektora (tzv. PSI/Open Data Directive), ktorá bola schválená v júni 2019, sa venuje zverejňovaniu a znovuvyužívaniu dát verejného sektora. V súčasnosti je taktiež potrebné stanoviť jasnejšie pravidlá pre dáta súkromného sektora, či už v kontexte výmeny a využívania dát v rámci súkromného sektora alebo v kontexte využívania dát súkromného sektora zo strany verejného sektora. Toto zahŕňa koncepty ako ex-ante povinnosť zdieľať dáta medzi podnikmi, povinnosť prenositeľnosti IoT dát, zákonný prístup verejného sektora k dátam súkromného sektora a pod. EK v tejto oblasti zatiaľ uplatňovala tzv. soft prístup – v roku 2018 vydala zásady a usmernenia týkajúce sa údajov a podporila vznik Podporného centrum pre zdieľanie údajov (Support Centre for Data Sharing). Prípadná legislatíva v tejto oblasti nadviaže na Nariadenie o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov
v Európskej únii (tzv. Free Flow of Data Regulation), ktoré bolo schválené v novembri 2018, a mohla by byť predložená v jednom balíku s Aktom o digitálnych službách, resp. ako jeho súčasť.
FI PRES otvorilo v tejto súvislosti širšiu diskusiu o princípoch, na ktorých by mala stáť dátová ekonomika EÚ.
Legislatívny návrh pre blockchain ÚPVII Blockchain môže zvýšiť dôveru, transparentnosť a efektívnosť služieb, ako sú cezhraničné certifikácie, audity, procesy alebo boj proti podvodom. Medzi prioritné oblasti regulácie na úrovni EÚ patria tzv. inteligentné zmluvy (smart contracts) založené na technológii blockchain a koordinovaný prístup k regulácii kryptomien. Bližšie podrobnosti k legislatíve v tejto oblasti nie sú zatiaľ známe.
Revízia nariadenia eIDAS ÚPVII Nariadenie eIDAS stanovuje podmienky a postupy vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie, ustanovuje pravidlá pre dôveryhodné služby a vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky a certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel. Vyhodnotenie aplikácie nariadenia eIDAS má byť vykonané do polovice roku 2020. Oblasť, ktorou je potrebné sa zaoberať pri budúcej revízii právneho rámca eIDAS, je úloha tretích strán (napr. Google alebo Facebook) pri identifikácii a autentifikácii osôb a tiež využitie národných eID schém pre prístup k službám poskytovaným súkromným sektorom. eIDAS má potenciál sa stať svetovým štandardom v oblasti dôveryhodnej identifikácie osôb (podobne ako GDPR v oblasti ochrany osobných údajov).
Delegovaný akt pre smernicu PSI ÚPVII EK v zmysle smernice PSI prijatej v roku 2019 musí prijať vykonávací akt, ktorým sa stanoví zoznam súborov údajov vysokej hodnoty, ktoré má verejný sektor bezplatne sprístupniť prostredníctvom rozhrania pre programovanie aplikácií (API).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

 

MDV SR Nariadením o roamingu (ktorého platnosť sa skončí v júni 2022) sa EK poveruje, aby preskúmala fungovanie trhu s roamingom od zrušenia roamingových poplatkov a do 15. decembra 2019 predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o preskúmaní. Na základe preskúmania EK v roku 2020 rozhodne o tom, či sa nariadenie predĺži, alebo nepredĺži po roku 2022, a predloží príslušné legislatívne návrhy.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim