Investície

Podpora inovácií

Spoločná výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci a podpory na akceleračný program pre projekty experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej republike č. SRIN 1/2019

Prílohy k výzve

Prílohy k žiadosti

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.1.2019

Dátum uzavretia výzvy:  19.2.2019 o 14:00

Zameranie výzvy: Priemysel 4.0

 

Spoločná výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci a podpory na akceleračný program pre projekty experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej republike č. SRIN 2/2019

Prílohy k výzve

Prílohy k žiadosti

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.1.2019

Dátum uzavretia výzvy: 19.2.2019 o 14:00

Zameranie výzvy: Kybernetická bezpečnosť

 

Spoločná výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci a podpory na akceleračný program pre projekty experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej republike č. SRIN 3/2019

Prílohy k výzve

Prílohy k žiadosti

Dátum vyhlśenia výzvy: 15.1.2019

Dátum uzavretia výzvy: 19.2.2019 o 14:00

Zameranie výzvy: Biotechnológie


História výziev:

 Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci č. SRIN 4/2018

Dátum vyhlásenia výzvy: 12.09.2018

Dátum uzavretia výzvy: 17.10.2018 do 13:00

Výzva je tematický zameraná na:

 • technológie pre premenu odpadu na energiu – napr. zhodnocovanie využívania odpadov ako zdroja energie alebo paliva,
 • technológie pre zlepšenie zberu odpadu – napr. meranie miery naplnenia kontajnerov a identifikácia producenta odpadu, riadenie systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadu,
 • zníženie množstva odpadu vďaka efektívnym systémom kompostovania bioodpadu,
 • alternatívne metódy čistenia odpadovej vody,
 • recykláciu a redukciu odpadu.

Spoločná výzva č. SRIN 1/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci a/alebo podpory na projekty pre budovanie inteligentných riešení  v oblasti manažmentu vôd.

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.03.2018

Dátum uzavretia výzvy: 30.04.2018

Výzva je tematicky zameraná na:

 • systém inteligentnej predikcie a detekcie stavu vodovodnej infraštruktúry a strojných
 • zariadení (napr. čerpadlo, dúchadlo a pod.), popr. modernej diagnostiky porúch a priesakov
 • vody a efektívneho plánovania opráv;
 • software/ hardware na inteligentné plánovanie, optimalizácie, meranie a riadenie technológie
 • a spotreby vody v objektoch s možnou identifikáciou únikov vody;
 • vývoj aplikácie o kvalite vody v priemyselných oblastiach slúžiacej predovšetkým obyvateľom.

Spoločná výzva č. SRIN 2/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory na projekty pre budovanie inteligentných riešení  v oblasti manažmentu odpadov.

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.03.2018

Dátum uzavretia výzvy: 30.04.2018

Výzva je tematicky zameraná na:

 • technológie pre riadenie systému zberu a zhodnocovania nerecyklovaného plastového odpadu využitím polymérov vyrobených z obnoviteľných zdrojov;
 • zníženie množstva nerecyklovaného plastového odpadu, ktorý počas rozkladu neprodukuje fosílny CO2 s využitím efektívnych systémov zberu a kompostovania bioodpadu.

Spoločná výzva č. SRIN 3/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory na projekty pre budovanie inteligentných riešení  v oblasti manažmentu energií.

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.04.2018

Dátum uzavretia výzvy:   21.05.2018

Výzva je tematicky zameraná na:

 • inteligentný systém detekcie komplexných prevádzkových parametrov a adaptívna dynamická regulácia na verejnej infraštruktúre, napríklad osvetľovacích sústav verejného osvetlenia,
 • software / hardware na meranie, záznam a zber komplexných prevádzkových parametrov verejnej infraštruktúry, s optimalizáciou riadenia a plánovania,
 • zber dát o spotrebe v reálnom čase a ako aj automatizovaný export dát o celkovej ročnej spotrebe energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o Energetickej efektívnosti. /napríklad: export dát do národného monitorovacieho systému a open dáta platformy subjektu.

Výzva č. SRIN 1/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty experimentálneho vývoja v oblasti digitalizácie správy obcí a miest a ich služieb obyvateľom

Dátum vyhlásenia výzvy: 5.10.2017

Dátum uzavretia výzvy: 6.11.2017

Výzva je tematicky zameraná na:

 • Mobilné aplikácie s prístupom k verejnému informačnému systému;
 • Elektronizácia služieb – napr. poplatky, dane;
 • Systém na včasnú detekciu možných prírodných katastrof a systémy včasného varovania pred blížiacim sa nebezpečenstvom;
 • Mobilné aplikácie pre zapájanie obyvateľov do verejných aktivít, napr. upratovacie služby, športové podujatia, aplikácie, pomocou ktorých môžu občania interaktívne komunikovať so zamestnancami úradu (napr. vo veci správy verejných komunikácií, verejnoprospešných služieb, životného prostredia, verejného poriadku a ochrany pred požiarmi v samospráve, kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok);
 • Kamerové systémy – verejné bezpečnostné kamerové systémy;
 • Akustické a iné digitálne prostriedky monitoringu obyvateľov pre bezpečnosť verejnosti.

Výzva č. SRIN 2/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty experimentálneho vývoja v oblasti manažmentu dopravy

Dátum vyhlásenia výzvy: 5.10.2017

Dátum uzavretia výzvy: 6.11.2017

Výzva je tematicky zameraná na:

 • Kamerové dopravné systémy – online pohľady na verejné parkoviská, zber dát o frekvencii pohybu chodcov a dopravných prostriedkov za účelom kvantitatívneho vyhodnocovania týchto dát pre riadenie dopravy;
 • Mobilné aplikácie s prístupom k Centrálnemu informačnému systému aktuálneho stavu dopravnej situácie v obci/meste;
 • Dopravné informácie – informácie o dostupnosti taxi, bicyklov, o príchodoch a odchodoch spojov mestskej hromadnej dopravy, poskytovanie informácií pomocou mobilných aplikácií a webstránok mimo hospodárskej činnosti;
 • Riešenia multimodálnej mobility – kombinovaná preprava tovaru a osôb;
 • Riešenia autonómnej a inteligentnej dopravy;
 • Inteligentné parkovanie – riadenie najkratšej cesty k verejnému parkovaciemu miestu, rezervačné systémy pre bezplatné verejné parkovanie;
 • Riadenie dopravy podľa aktuálnych podmienok dopravného prúdu, obsadenosti verejných parkovísk, vyťaženosti komunikácií, poveternostných, časových a svetelných podmienok.

ÚPVII vypracoval pilotnú schému podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií v oblasti rozumných miest (angl. Smart Cities). Iniciatíva nesie pracovný názov „Slovensko-americký fond“.

Schéma je zverejnená na TU

Poskytovanie pomoci inovatívnym podnikom je v súlade s pravidlami de minimis.

Cieľom pomoci je:

 • pomoc pre inovatívne mikro, malé a stredné podniky na projekty experimentálneho vývoja a inovácií v oblasti rozumných obcí a miest v Slovenskej republike,
 • experimentálny vývoj môže zahŕňať vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné projekty, testovanie a overovanie nových alebo vylepšených výrobkov, procesov alebo služieb v prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky, kde primárnym cieľom je ďalej technicky vylepšiť výrobky, procesy alebo služby, ktoré nie sú ešte do veľkej miery stanovené,
 • oprávnené sú najmä vývojové, inovatívne a testovacie projekty pre potreby obcí a miest Slovenskej republiky v oblasti budovania rozumných obcí a miest,
 • pomoc a podpora je postavená na verejno – súkromnom partnerstve / medzi ÚPPVII a privátnym sektorom,
 • forma pomoci od ÚPVII je dotácia v súlade s pravidlami de minimis maximálne do výšky 200 000 EUR,
 • celkovo ÚPVII má k dispozícii na potreby pilotnej pomoci 1 000 000 EUR,

Súčasne, privátny sektor (domáci alebo zahraničný partner) si môže zvoliť vlastnú formu podpory spoločného projektu so slovenským inovatívnym podnikom (priamy grant, dlhové financovanie, investície do základného kapitálu, poskytnutie služieb technologického centra v zahraničí, transferu know-how, licencií alebo technológií a pod.).

V rámci formy súkromnej podpory  sú tiež oprávnené akceleračné programy pre príjemcov pomoci v špičkovom zahraničnom akcelerátore pre inovácie a pre nové generácie technologických spoločností. Akceleračný program musí byť priamo naviazaný na realizáciu a implementáciu oprávneného projektu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim