Investície

O sekcii riadenia investícií a regionálneho rozvoja

Sekcia investícií  v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie 2016-2020 a existujúcimi vládnymi stratégiami pre jednotlivé sektory národného hospodárstva vypracuje národný investičný rámec. Tento dokument kvantifikuje potrebu investícií do hospodárskej, ako aj sociálnej infraštruktúry v strednodobom horizonte  a stanoví merateľné ciele, ktoré by vláda mala prostredníctvom týchto investícií dosiahnuť. Súčasťou tohto dokumentu bude aj zoznam zamýšľaných investičných projektov. Sekcia sa bude aktívne zapájať do dialógu s medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj s domácimi a zahraničnými súkromnými investormi  s cieľom mobilizovať súkromný kapitál pre naplnenie rozvojových potrieb Slovenska a propagácie Slovenska ako atraktívnej investičnej destinácie. Spoločne s Inštitútom pre stratégie a analýzy Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom financií SR sa bude podieľať na posudzovaní veľkých investičných zámerov na základe princípu hodnoty za verejné peniaze. Sekcia  bude tiež navrhovať  opatrenia smerujúce k zlepšeniu investičného prostredia v SR. Od 1. 1. 2019 sekcia sleduje a vyhodnocuje hospodársku a sociálnu situáciu v regiónoch Slovenska, na základe čoho zabezpečuje tvorbu legislatívnych, koncepčných, strategických a programových dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja (napr. akčné plány rozvoja najmenej rozvinutých okresov, Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky).

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim