Investície

Možnosti participácie

Dňa 20. 2. 2018 sme spustili participatívny proces, ktorého úlohou je identifikovať priority SR v oblasti udržateľného rozvoja, vychádzajúc zo 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 OSN. Spolupracujeme pri tom s neziskovou organizáciu PDCS, ktorá má bohatú skúsenosť s participatívnymi procesmi.

Tieto priority by sa mali stať integrálnou súčasťou všetkých stratégií a verejných politík na Slovensku a prispieť tak k strategickému riadeniu krajiny a k silnejšej orientácii na výsledky.

Na prvom stretnutí s predstaviteľmi kľúčových stakeholderov (zainteresovaných aktérov), ktoré sa uskutočnilo na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dňa 20. 2. 2018, bola predbežne ustanovená Komora zainteresovaných aktérov Agendy 2030. Patria medzi nich napríklad neziskové organizácie, samosprávy a záujmové združenia.

Participatívny proces nadviazal na prácu Prognostického ústavu SAV, ktorý na základe analýzy navrhol päť predbežných prioritných okruhov pre udržateľný rozvoj SR:

 • Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí,
 • Vzdelanie pre udržateľný rozvoj,
 • Zdravie a kvalita života,
 • Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy,
 • Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia.

Participatívny proces tieto okruhy validoval a doplnil.

V priebehu februára až mája 2018 sa uskutočnilo štrnásť stretnutí so zainteresovanými aktérmi, z ktorých štyri sa konali v regiónoch mimo Bratislavy.

Harmonogram zasadnutí participatívneho procesu
Ustanovujúce stretnutie Komory zainteresovaných aktérov20. 2. 2018
Prvá etapa stretnutí s aktérmi participačného procesu 7.3. Nitra Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí
8.3. Banská Bystrica Vzdelanie pre udržateľný rozvoj
9.3. Zvolen Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy
12.3. Poprad Zdravie a kvalita života, Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia
Zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov 27.3., 10:00 Bratislava
Druhá etapa stretnutí s aktérmi participačného procesu 4.4., 10:00 Bratislava Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí
5.4., 10:00 Bratislava Zdravie a kvalita života
6.4., 10:00 Bratislava Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy
9.4., 13:00 Bratislava Spravodlivosť, silné inštitúcie a mier (téma doplnená na zasadnutí Komory zainteresovaných aktérov)
10.4, 13:00 Bratislava Vzdelanie pre udržateľný rozvoj
12.4., 13:00 Bratislava Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia
Zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov 24.4., 13:00 Bratislava
Spoločné zasadnutie Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a Národný investičný plán 3.5. 9:00 Bratislava

Po zapracovaní pripomienok z vyššie uvedených stretnutí vznikol výsledný návrh národných priorít implementácie Agendy 2030:

 • Vzdelanie pre dôstojný život,
 • Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,
 • Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,
 • Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,
 • Právny štát, demokracia a bezpečnosť,
 • Dobré zdravie.

Na stiahnutie:

Zápis zo zasadnutia Komory zainteresovaných aktérov 20. 2. 2018
Zápis Ekonomika Nitra 7. 3. 2018
Zápis Vzdelanie Banská Bystrica 8. 3. 2018
Zápis Klíma Zvolen 9. 3. 2018
Zápis Zdravie a Eliminacia chudoby Poprad 12. 3. 2018
Zápis zo zasadnutia Komory zaintersesovaných aktérov 27. 3. 2018
Zápis Ekonomika 4.4.2018 Bratislava
Zápis Zdravie 5.4.2018 Bratislava
Zápis Udržateľné sídla a krajina 6.4.2018 Bratislava
Zápis Právny štát 9.4.2018 Bratislava
Zápis Vzdelanie 10.4.2018 Bratislava
Zápis Eliminácia chudoby 12.4.2018 Bratislava
Zápis zo zasadnutia Komory zainteresovaných aktérov 24.4.2018 Bratislava
Zápisnica z rokovania PS pre Agendu 2030 a NIP 3.5.2018
Súhrnná správa z participatívneho procesu

Záujem o účasť môže prejaviť aj verejnosť prostredníctvom e-mailu na kontakt:

Anna Zemanová – zemanh@pdcs.sk

Ďalšie otázky týkajúce sa implementácie Agendy 2030 môžete smerovať na adresu:

Valéria Bankóová – valeria.bankoova@vicepremier.gov.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim