Informatizácia

Riadenie kvality (Q&A)

Riadenie kvality (QA – Quality Assurance)

Riadenie kvality (QA) je základnou súčasťou riadenia projektov OPII.

Svojím obsah sa zameriava najmä na:

  • Kontrolu kvality projektového riadenia (čas, zdroje, rozsah,…)
  • Kontrolu kvality dodávaného obsahu (úplnosť, funkčnosť, procesy,…)
  • Kontrolu súladu rozsahu dodávaného výstupu projektu s požiadavkami a očakávaniami zadávateľa projektu

Dosahovať, resp. dodávať kvalitu a kvalitné produkty znamená schopnosť dodávať riešenia v súlade s platnými požiadavkami zákazníka / prevádzkovateľa ako aj v súlade s platnými požiadavkami legislatívy. Z tejto axiómy vyplýva, že existencia jednoznačných a transparentných požiadaviek na dodávaný produkt je nutnou podmienkou na vytvorenie a dodanie kvalitného projektu / produktu.

Povinná osoba má povinnosť realisticky zhodnotiť podmienky, v ktorých sa projekt realizuje a svoje možnosti. Vyžaduje sa pritom aplikácia Výnosu o štandardoch č. 55/2014 Z. z. – najmä Prílohy č. 4, pričom táto aplikácia štandardu je povinná a auditovateľná ako metodické minimum pri riadení projektov, ktoré je možné v detailoch prispôsobiť svojim podmienkam:

  1. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, schválená uznesením vlády SR v septembri 2016.
  2. Koncepcia riadenia informatizácie verejnej správy pripravená v rámci pracovnej skupiny GOVERNANCE
  3. Štandard pre riadenie informačno-technologických projektov, Príloha č. 4 k výnosu č. 55/2014 Z.z. a z neho vyplývajúcu aktualizovanú Metodiku riadenia projektov informatizácie verejnej správy
  4. Všeobecná a celosvetovo akceptovaná metodika riadenia projektov – prioritne PRINCE2TM ako aj iné metodiky riadenia projektov

Manažéri Riadenia kvality (QA) musia spĺňať nasledovné požiadavky:

  • certifikácia PRINCE2TM Foundation (akákoľvek úroveň) alebo ekvivalent (napr. IPMA, PMI) a prax v projektovom manažmente min. 3 roky
  • certifikácia TOGAF alebo ekvivalent (napr. certifikácia ITIL alebo COBIT alebo absolvované školenie pre Rational Unified Process (RUP), resp. Unified Process (UP) alebo preukázateľne absolvované školenie na agilnú metodiku (napr. SCRUM, Kanban, Lean software development, Extreme Programming, Rapid Application Development)
  • certifikácia na modelovací jazyk napr. Archimate alebo certifikácia (alebo absolvované školenie) UML alebo prax s riadením architektúry min. 3 roky

 

Zapojenie Riadenia kvality (QA) v projektovom riadení (ilustračný náhľad):

 

 

Zapojenie Riadenia kvality (QA) v projektovom riadení (ilustračný náhľad) (JPG)

Užitočné informácie:

1) Metodika QAMPR:

Metodika QA Riadenia Projektov OPII 2018.05.15 v0.2 (PDF)
Metodika QA PREVODNIKOVA TABULKA Usmernenie 01 2018.05.15 (PDF)

2) Metodiky QAMPR – vzorové Formuláre a Checklisty:

Metodika QA časť - DOLOŽKY (ZIP)
Metodika QA časť - FORMULÁRE (ZIP)
Metodika QA časť - CHECKLISTY (ZIP)

3) Partnerská zmluva: TU

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim