Informatizácia

O jednotnom digitálnom trhu

Jednotný digitálny trh

 

Digitálny jednotný trh: Komisia vyzýva na urýchlené prijatie kľúčových návrhov a mapuje budúce výzvy

Európska komisia v polovici svojho mandátu uverejnila priebežné hodnotenie stratégie digitálneho jednotného trhu. Jeho súčasťou je bilancia dosiahnutého pokroku, ako aj náčrt budúcich opatrení týkajúcich sa online platforiem, dátového hospodárstva a kybernetickej bezpečnosti. Od mája 2015 predložila Európska komisia 35 legislatívnych návrhov a politických iniciatív tak, ako bolo oznámené v stratégii pre digitálny jednotný trh. Teraz sa treba zamerať na dosiahnutie politickej dohody s Európskym parlamentom a Radou pri každom z návrhov, ale hlavne v otázke aktualizácie telekomunikačných predpisov EÚ, vďaka ktorým sa zvýšia investície do vysokorýchlostných a kvalitných sietí ako rozhodujúcej súčasti ďalšieho zavádzania digitálnej ekonomiky a spoločnosti.

 oznámení EK zo dňa 10.5.2017, ktoré sa týka priebežného hodnotenia, identifikovala Komisia tri hlavné oblasti vyžadujúce si ďalšie kroky Únie:

  1. plne vybudovaťeurópske dátové hospodárstvo
  2. ochrániť európske záujmy riešením problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  3. podporiťonline platformy ako zodpovedných aktérov v spravodlivom internetovom ekosystéme.

V oblasti dátového hospodárstva Komisia pripravuje legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa cezhraničnej voľnej výmeny údajov, ktoré nemajú osobný charakter (jeseň 2017), ako aj iniciatívu v súvislosti s dostupnosťou a opakovaným používaním verejných alebo z verejných zdrojov financovaných údajov (jar 2018). V oblasti kybernetickej bezpečnosti Komisia do septembra 2017 preskúma stratégiu EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti a mandát Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), aby ho zosúladila s novým rámcom pre kybernetickú bezpečnosť v rámci EÚ. Komisia bude aj naďalej aktívna pri navrhovaní dodatočných opatrení týkajúcich sa noriem kybernetickej bezpečnosti, certifikácie a označovania, aby zvýšila kybernetickú bezpečnosť prepojených objektov.

V oblasti online platforiem predstaví Komisia do konca roka 2017 iniciatívu na riešenie nespravodlivých zmluvných podmienok a obchodných praktík zistených vo vzťahoch typu platforma – podnik, pričom už nedávno v tomto smere prijala rozhodnutia týkajúce sa presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré s tým súvisia. Komisia iniciovala niekoľko dialógov so zástupcami online platforiem v rámci digitálneho jednotného trhu (napr. internetové fórum EÚ, kódex správania pri nezákonných prejavoch nenávisti na internete a memorandum o porozumení v otázkach predaja falšovaného tovaru prostredníctvom internetu) a plánuje ich lepšiu koordináciu. Jedným z cieľov je dosiahnuť pokrok v procesných aspektoch a zásadách týkajúcich sa odstraňovania nelegálneho obsahu – mechanizmus oznamovania a prijímania opatrení – založených na transparentnosti a ochrane základných práv.

 

Digitálny jednotný trh – prvý štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi na tému Voľný pohyb dát.

V súvislosti s publikovaním Oznámenia k vytvoreniu európskeho dátového hospodárstva, zorganizovala Európska komisia, dňa 23.2.2017, prvý zo série naplánovaných štrukturovaných dialógov s členskými krajinami. Európska komisia v oblasti voľného pohybu dát (ďalej ako FFoD) doteraz identifikovala 50 obmedzení týkajúcich sa lokalizácie dát v administratívnych procedúrach a pravidlách členských krajín, pričom skutočné hodnoty budú zrejme oveľa vyššie. Európska komisia najbližšej dobe otvorí dialógy s členskými krajinami s cieľom prediskutovať konkrétne národné obmedzenia pre voľný pohyb dát, najmä tie týkajúce sa požiadaviek na lokalizáciu dát. Jednotné EÚ pravidlá pre ochranu osobných údajov budú platiť od mája 2018 v súlade so všeobecným nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Takéto jednotné pravidlá ale neplatia pre dáta, ktoré nie sú osobnými údajmi, pre strojovo generované, priemyselné či anonymizované údaje. Pre tieto typy údajov je taktiež potrebné stanoviť jasné pravidlá pre ich voľný tok v rámci krajín, EÚ aj mimo EÚ. Doteraz Európska komisia predložila k tejto problematike Oznámenie k vytvoreniu európskeho dátového hospodárstvaspojené s Pracovným dokumentom. Postoj členských krajín a ďalších zainteresovaných partnerov sa snaží zmapovať prostredníctvom realizácie štruktúrovaných dialógov, verejnej konzultácie, štúdií a priamych bilaterálnych rokovaní s členskými krajinami. V následnej štruktúrovanej diskusii boli identifikované príležitosti, benefity, výzvy a bariéry voľného pohybu dát, potreby členských krajín vzhľadom k realizácii voľného toku dát, návrhy ako voľný pohyb dát realizovať v praxi. K najzávažnejším zisteniam  patrí fakt, že účastníci vnímali vo veľkej väčšine ako najzávažnejší problém dôvery, bezpečnosti, jasných pravidiel a právnej istoty.

 

Praktický príklad z Dánska ktoré odstránilo jednu z prekážok pre voľný pohyb dát

Dánsko prezentovalo praktický príklad odstránenia prekážky voľného pohybu dát, kde prostredníctvom aktualizácie zákona o účtovníctve dokázalo odstrániť závažnú prekážku vyplývajúcu z požiadavky lokalizácie údajov. Keď chceli v minulosti firmy mať svoje účtovné doklady mimo územia Dánska, museli žiadať príslušné orgány o výnimku. V súčasnosti môžu byť účtovné podklady a dokumenty firiem bez nutnosti povolenia výnimky umiestnené v zahraničných dátových centrách (aj mimo EÚ) za predpokladu že splnia určité podmienky. K nim platí napr. že údaje sú uchovávané v prostredí, ktoré je zabezpečené, sú dostupné 24/7 pre príslušné orgány verejnej správy v digitálnej podobe online a všetky systémové špecifikácie a heslá potrebné k prístupu k účtovným dokladom musia byť uchovávané na území Dánska. V súvislosti s aktualizáciou zákona zároveň zaviedli aj pokuty za jeho nedodržanie. V praxi sa im táto úprava osvedčila a nemajú hlásené vážnejšie porušenia zákona.

 

Vyjadrite svoj názor na voľný pohyb dát

Európska komisia vyzvala členské krajiny na aktívne zapojenie sa do verejnej konzultácie vyhlásenej 10.1.2017, ktorá pomôže vypracovať konkrétne opatrenia v oblasti voľného pohybu dát. Verejná konzultácia je dostupná aj v slovenskom jazyku a potrvá do 26.4.2017. Firmy rôznych veľkostí, výrobcovia a používatelia pripojených zariadení, prevádzkovatelia a používatelia online platforiem, orgány verejnej moci, mimovládne a výskumné organizácie a spotrebitelia tu môžu vyjadriť svoj názor na to, akým spôsobom národné a regionálne obmedzenia komplikujú pohyb dát po Európe. Cieľom konzultácie je tiež získať informácie či sú digitálne strojovo generované údaje (iné ako osobné údaje) predmetom obchodu a výmeny, a stanovenie miery, v ktorej k tomu dochádza; spôsoby odstraňovania týchto prekážok; nové výzvy týkajúce sa zodpovednosti v súvislosti s internetom vecí a robotikou; postupy a otázky týkajúce sa prenosnosti údajov, interoperability a noriem. Závery zo štruktúrovaných dialógov a verejnej konzultácie spolu so štúdiami budú tvoriť podklad pre následné kroky a opatrenia Európskej komisie zamerané na budovanie európskeho dátového hospodárstva.

Dostupné v .doc verzii TU

Digitálny jednotný trh – Nové pravidlá pre využívanie online kultúrneho a zábavného obsahu za hranicami

Európania budú môcť čoskoro plne využívať služby online predplatného na služby spojené s kultúrou a zábavou pri cestovaní v rámci EÚ. Dohoda, ktorá sa dosiahla na úrovni EÚ, prinesie Európanom hmatateľné výhody. Ľudia, ktorí sa prihlásili napríklad na odber svojich obľúbených seriálov, hudby a prenosu športových udalostí, ich budú môcť využívať počas svojho cestovania po Európe. Ide o dôležitý krok pri rúcaní bariér na digitálnom jednotnom trhu.

Tieto nové pravidlá prenosnosti budú v súlade s novými spôsobmi, akými Európania využívajú kultúrny a zábavný obsah. Napríklad, keď sa ako slovenský spotrebiteľ prihlásite na odber filmových a seriálových online služieb na platforme Netflix, budete mať prístup k filmom a seriálom, ktoré sú k dispozícii na Slovensku aj keď pôjdete na dovolenku do Chorvátska alebo na služobnú cestu do Dánska.

Všetci poskytovatelia ponúkajúci platené online obsahové služby budú musieť dodržiavať nové pravidlá. Okrem  iného to znamená, že sa nebudú môcť spoliehať na filtrovanie obsahu podľa IP adresy. Spôsob, akým budú overovať identitu registrovaného používateľa, bude sofistikovanejší. Služby ako Spotify, Netflix, Deezer a ďalšie budú musieť kontrolovať platobné údaje alebo trvalý pobyt. Poradiť si budú musieť tiež s užívateľmi, ktorí sa v zahraničí na zahraničnej stránke úmyselne zaregistrujú, aby mohli v domácej krajine pristupovať k často bohatšiemu multimediálnemu obsahu určenému pre iný trh. Poskytovatelia služieb poskytovaných bezplatne (ako poskytovatelia verejnoprávneho alebo rozhlasového vysielania) sa budú môcť rozhodnúť, že budú svojim účastníkom takisto poskytovať prenosnosť.

Dôležitosť možnosti mať prístup k online obsahovým službám počas cestovania sa zvýši od 15. júna 2017, keď nadobudnú účinnosť nové pravidlá v oblasti roamingu. Od uvedeného dňa budú ľudia, ktorí pravidelne cestujú, platiť za používanie mobilného internetu, s výhradou primeraného využívania, iba domáce ceny, a to bez ohľadu na to, kde v EÚ cestujú.

Dohodnuté znenie Nariadenia o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu musí teraz formálne potvrdiť Rada EÚ a Európsky parlament. Po prijatí sa pravidlá začnú uplatňovať vo všetkých členských štátoch EÚ pravdepodobne do začiatku roka 2018, keďže sa uvedeným nariadením dáva poskytovateľom a držiteľom práv 9-mesačné obdobie na to, aby sa pripravili na uplatňovanie nových pravidiel.

Dostupné v .doc verzii TU

 

 

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predložil do medzirezortného pripomienkového konania Akčný plán pre jednotný digitálny trh – príležitosť pre Slovensko 2017-2020. Chceme ním reagovať na iniciatívu Európskej únie, ktorá má byť odpoveďou na zaostávanie Európy v oblasti budovania digitálnej ekonomiky spôsobené predovšetkým neharmonizovaným regulačným prostredím členských štátov. Predstavuje strešnú stratégiu, ktorá prepája národné a európske iniciatívy pre dosahovanie konkrétnych výsledkov na Slovensku.

Termín na zaslanie pripomienok je 10.februára 2016 cez portál Slovlex (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/53.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim