Informatizácia

Zákon o informačných systémoch verejnej správy

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

 

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ISVS“) je všeobecným právnym predpisom, ktorý nahrádza zákon č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.

Je reakciou na vývoj informačno-komunikačných technológii, ktorého cieľom je zvýšiť mieru informatizácie spoločnosti, zefektívniť výkon verejnej správy a zabezpečiť jej sprístupnenie verejnosti prostredníctvom moderných technológií a metód. Upravuje inštitucionálny rámec pre ISVS, práva a povinnosti povinných osôb v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania a rozvoja ISVS a stanovuje základné podmienky na zabezpečenie ich integrovateľnosti a bezpečnosti. Tento zákon tiež rieši postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov a výstupu z ISVS.

Zákon o ISVS zakotvuje princípy a pravidlá na spoločné využívanie údajov pri výkone verejnej správy a tak zjednodušenie komunikácie orgánov verejnej správy medzi sebou navzájom a komunikácie orgánov verejnej správy s okolím.

Zákon o ISVS bol niekoľkokrát novelizovaný. Posledný návrh novely č. 273/2015 Z. z. je účinný od 01.04.2017 do 31.10.2017. Dňa 06.09.2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorou sa novelizuje aj zákon o ISVS. Táto novela nadobudne účinnosť od 01.11.2017.

Aktuálne znenie zákona je možné nájsť TU.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim