Informatizácia

Vyhláška o zaručenej konverzii

Legislatívnym základom pre vyhlášku č. 331/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 8. novembra 2018 o zaručenej konverzii (ďalej len „vyhláška o zaručenej konverzii“) je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) zo dňa 4. septembra 2013.

Aktuálne znenie vyhlášky o zaručenej konverzii účinné od 1.1.2019 je uverejnené na portáli slov-lex.sk: Aktuálne znenie vyhlášky o zaručenej konverzii

Oznámenie o zverejnení formulárov k zaručenej konverzii

Dňa 14.10.2019

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu oznamuje, že v nadväznosti na povinnosti, ktoré mu stanovuje § 60 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) najneskôr 1. decembra 2019 zriadiť centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a povinnosť prideľovať osobám vykonávajúcim konverziu evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii podľa § 39 ods. 6 zákona o e-Governmente, zverejní na svojej webovej stránke vzory nových formulárov osvedčovacích doložiek a záznamov o vykonanej zaručenej konverzii.

Najneskôr s účinnosťou od 1.12.2019 budú formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil dňa 16.07.2019 Predbežnú informáciu k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii na portáli Slov-Lex pod číslom zverejnenia PI/2019/211.

Návrh novely vyhlášky o zaručenej konverzii je dostupný v PDF dokumente: Návrh novely vyhlášky o Zaručenej konverzii na stiahnutie (.pdf)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim