Informatizácia

Metodické usmernenie k vyhláške o zaručenej konverzii

Posledná aktualizácia dňa 16. 1. 2019

Cieľom metodického usmernenia k vyhláške Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii (ďalej len „vyhláška o zaručenej konverzii“) je popísať postup pri vykonávaní zaručenej konverzie na úrovni „manuálu“, pričom sa vychádza zo súčasného právneho stavu na úrovni zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ako aj vyhlášky o zaručenej konverzii.
Účelom tohto dokumentu je spresnenie a vysvetlenie podmienok a postupov pre vykonávanie zaručenej konverzie. Dokument je určený pre nasledujúce okruhy osôb:
· osoby oprávnené vykonávať zaručenú konverziu, pre ktoré usmerňuje akým spôsobom postupovať pri vykonávaní zaručenej konverzie. Tento metodický pokyn však nepredstavuje návod na používanie konkrétneho prostriedku a k nemu viazanému postupu pre zaručenú konverziu.
· osoby spracovávajúce elektronické dokumenty, ktoré sú výsledkom zaručenej konverzie, pre ktoré popisuje formálno-technické záležitosti takýchto dokumentov, resp. čo má výsledok zaručenej konverzie spĺňať.
· osoby vyvíjajúce informačné systémy, prostredníctvom ktorých sa zaručená konverzia realizuje – popisuje funkčnosť, ktorú takýto systém má podporovať.

Dňa 15.1.2019 bolo k Vyhláške Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. k zaručenej konverzii vydané Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-2 Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k vykonávaniu zaručenej konverzie, ktoré je dostupné tu:

Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-2 (DOCX)

K platnosti elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené v Module elektronických formulárov a týkajú sa vytvárania osvedčovacích doložiek, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal dňa 15.1.2019 Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1, ktoré je dostupné tu:

Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1 (DOCX)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim