Informatizácia

Výnos o štandardoch

Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Legislatívnym základom pre štandardy informačných systémov verejnej správy (ďalej len „ISVS“) je zákon č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovilo štandardy pre ISVS je Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štandardy sú nástrojom verejnej správy, ktoré obsahujú charakteristiky, metódy, postupy a podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti ISVS. Sú nástrojmi výkonu informačných činností pri utváraní a prevádzkovaní informačných systémov verejnej správy alebo ich častí. Ústredné orgány štátnej správy zodpovedajú za informačné systémy verejnej správy v ich vecnej kompetencii vymedzenej kompetenčným zákonom. Vypracúvajú koncepcie informačných systémov verejnej správy a zodpovedajú za ich uskutočňovanie. Nezastupiteľnou úlohou ústredných orgánov štátnej správy je vytváranie legislatívnych podmienok na rozvoj informatizácie verejnej správy podľa aktuálnej potreby verejnosti.

Aktuálne znenie Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS je účinné od 15.11.2018. Výnos č. 55/2014 Z. z. na stiahnutie.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil dňa 31.10.2019  Predbežnú informáciu k návrhu vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č…..2019 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy na portáli Slov-Lex pod číslom zverejnenia PI/2019/312. Predbežnú informáciu môžete nájsť na Slov-Lex.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim