Informatizácia

Komisia pre štandardizáciu ISVS

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (komisia) je poradný a konzultačný orgán Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

V pôsobnosti komisie je odborná príprava návrhov na zavedenie nových štandardov, zmenu alebo zrušenie existujúcich platných štandardov pre informačné systémy verejnej správy. Jej činnosť nadväzuje na činnosť komisie pre štandardizáciu, ktorá bola poradným a konzultačným orgánom Ministerstva financií Slovenskej republiky od roku 2007 do roku 2016.

Komisia môže mať najviac 25 členov. Jej členmi  sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, organizácií miestnych a regionálnych samospráv, ako aj zástupcovia súkromného sektora z oblasti informačných technológií.  Predsedom komisie je Ing. Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy pričom  problematiku štandardizácie vecne pokrýva oddelenie governance a štandardov.

Poradným orgánom komisie sú pracovné skupiny. Ich úlohou je vypracúvať odborné stanoviská k štandardizačnému procesu najmä v oblasti  technických štandardov, štandardov prístupnosti a funkčnosti webových sídel a mobilných aplikácii, štandardov použitia súborov, štandardov názvoslovia elektronických služieb, bezpečnostných štandardov, dátových štandardov, štandardov elektronických služieb verejnej správy, projektového riadenia, poskytovania údajov v elektronickom prostredí ako aj štandardov poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb či štandardov pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom.

Členmi  pracovných skupín sú nezávislí experti, ktorí zastupujú širokú verejnosť. Pri plnení úloh zadaných  pracovným skupinám  je tak zabezpečená nielen odbornosť a objektivita, ale aj prevencia vzniku budúcich možných problémov. Členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda pracovnej skupiny spravidla na návrh člena komisie.

Činnosť komisie a jej pracovných skupín prebieha najmä prostredníctvom  centrálneho metainformačného systému, v ktorom sú zverejňované  termíny zasadnutí, zoznam členov jednotlivých pracovných skupín, pracovné materiály a zápisy z jednotlivých zasadnutí.

Zoznam pracovných skupín
PS 1: Pracovná skupina pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb
kontakt: ps1@vicepremier.gov.sk

PS 2: Pracovná skupina pre bezpečnostné štandardy
kontakt: ps2@vicepremier.gov.sk

PS 3: Pracovná skupina pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a publikáciu informácií v elektronickom prostredí
kontakt: ps3@vicepremier.gov.sk

PS 4: Pracovná skupina pre technické štandardy a štandardy použitia súborov.
kontakt: ps4@vicepremier.gov.sk

PS 5: Pracovná skupina pre štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT
kontakt: ps5@vicepremier.gov.sk

PS 6: Pracovná skupina pre štandardizáciu formulárov
kontakt: ps6@vicepremier.gov.sk

PS 7: Pracovná skupina pre štandardizáciu terminológie v oblasti informatizácie spoločnosti
kontakt: ps7@vicepremier.gov.sk

PS 8: Pracovná skupina pre štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb
kontakt: ps8@vicepremier.gov.sk

PS 9: Pracovná skupina pre štandardy priestorovej identifikácie
kontakt: ps9@vicepremier.gov.sk

V prípade záujmu o nomináciu členov do pracovných skupín môžete návrh s uvedením organizácie, mena, priezviska a kontaktných údajov nominovaného zaslať na adresu tajomníka komisie: simona.habalova@vicepremier.gov.sk

Kontakt: standard@vicepremier.gov.sk.

Odkaz na MetaIS:

https://metais.finance.gov.sk/standardization/meetingslist?page=1&count=20&sorting%5BbeginDate%5D=desc

Štatút Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim