Informatizácia

Štandardy ISVS

Dňa 9. marca 2017 sa konalo prvé zasadnutie Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy v gescii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Komisia pre štandardizáciu je poradným a konzultačným orgánom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre oblasť zavádzanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy.

Komisia pre štandardizáciu nadväzuje na činnosť komisie pre štandardizáciu, ktorá bola poradným a konzultačným orgánom ministerstva financií od roku 2007 do roku 2016. Členmi Komisie pre štandardizáciu sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, organizácií samospráv a VÚC, ako aj zástupcovia firiem a tretieho sektora.  Predsedníčkou komisie je Mgr. Martina Slabejová, PhD., generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a problematiku štandardizácie vecne pokrýva oddelenie legislatívy, bezpečnosti a štandardov úradu.

Na prvom zasadnutí komisie sa zúčastnilo 23 z celkového počtu 24 členov. Komisia schválila všetky predložené návrhy a to konkrétne bol obnovený proces štandardizácie, schválený metodický pokyn k Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a zriadenie pracovných skupín pre jednotlivé oblasti štandardizácie.

Pracovné skupiny sú v súčasnosti pravidelne zvolávané a ich úlohou je štandardizačný proces najmä v oblasti dátových štandardov, technických štandardov a štandardov pre webové stránky. Ich cieľom je riešenie problémov s interoperabilitou medzi informačnými systémami prostredníctvom štandardov, ako aj príprava nových štandardov na základe dokumentov schválených v Rade vlády pre digitalizáciu 28. februára 2017 na základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Činnosť komisie pre štandardizáciu a jej pracovných skupín prebieha najmä prostredníctvom centrálneho metainformačného systému, v ktorom sú zverejňované aj termíny rokovaní, zoznam členov jednotlivých skupín, zápisy z rokovaní a diskutované dokumenty. Za členov pracovných skupín boli menovaní nezávislí odborníci, ktorí zastupujú širokú verejnosť. Pri riešení úloh zadaných  pracovným skupinám  je tak zabezpečená nielen odbornosť a objektivita, ale aj prevencia vzniku budúcich možných problémov.

Pracovné skupiny

PS 1– Pracovná skupina pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb

kontakt: ps1@vicepremier.gov.sk

PS 2– Pracovná skupina pre bezpečnostné štandardy

kontakt: ps2@vicepremier.gov.sk

PS 3– Pracovná skupina pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a publikáciu informácií v elektronickom prostredí

kontakt: ps3@vicepremier.gov.sk

PS 4– Pracovná skupina pre technické štandardy a štandardy použitia súborov.

V rámci PS 4 pôsobí aj pracovná podskupina pre testovanie nasadenia Open source softvéru vo verejnej správe

kontakt: ps4@vicepremier.gov.sk

PS 5– Pracovná skupina pre štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT

kontakt: ps5@vicepremier.gov.sk

PS 6– Pracovná skupina pre štandardizáciu formulárov

kontakt: ps6@vicepremier.gov.sk

PS 7– Pracovná skupina pre štandardizáciu terminológie v oblasti informatizácie spoločnosti

kontakt: ps7@vicepremier.gov.sk

PS 8– Pracovná skupina pre štandardy poskytovania cloud computingu  a využívania cloudových služieb

kontakt: ps8@vicepremier.gov.sk

PS 9– Pracovná skupina pre štandardy priestorovej identifikácie

kontakt: ps9@vicepremier.gov.sk

Predsedom všetkých pracovných skupín PS 1 – PS 9 je PhDr. JUDr. Ervín Šimko menovaný predsedom Komisie ISVS.

Kontakt: ervin.simko@vicepremier.gov.sk, tel. č.: + 421 2/ 2092 8247

alebo standard@vicepremier.gov.sk.

V prípade záujmu o nomináciu členov do pracovných skupín môžete návrh s uvedením organizácie, mena, priezviska a e-mailu nominovaného zaslať na adresu predsedu pracovnej skupiny. Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že členstvo v pracovnej skupine na návrh člena komisie vymenúva predseda komisie.

Odkaz na MetaIS:

https://metais.finance.gov.sk/standardization/meetingslist?page=1&count=20&sorting%5BbeginDate%5D=desc

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim