Informatizácia

Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy

Koncepcie rozvoja IS VS

Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len „KRIS“) sú základným strategickým dokumentom povinných osôb v oblasti rozvoja informačných systémov.
KRIS je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy.

KRIS povinných osôb sa zameriavajú na digitalizáciu úsekov verejnej správy v súlade s vymedzenými kompetenciami povinných osôb a architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.

Podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné osoby, ktoré sú správcami informačných systémov verejnej správy, povinné vypracovať a aktualizovať svoju koncepciu rozvoja informačných systémov (ďalej len „KRIS“) a predložiť ju na schválenie Ministerstvu financií SR podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 275/2006 Z.z.

Povinnosť predložiť KRIS na schválenie Ministerstvu financií SR sa s účinnosťou od 1. februára 2010 nevzťahuje na obce a na povinné osoby podľa § 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 275/2006 Z. z. (t.j. právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 písm. a) až d) zákona). KRIS obce preto nie je predmetom hodnotenia a schvaľovania zo strany MF SR. KRIS obce/mesta schvaľuje zastupiteľstvo obce/mesta.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim