Informatizácia

Centrálny metainfromačný systém verejnej správy (MetaIS)

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravuje centrálny metainformačný systém verejnej správy (ďalej len „MetaIS“). Pôvodný MetaIS bol nasadený do prevádzky v roku 2011 a 14.3.2016 bola nasadená rozšírená verzia.

MetaIS vytvára podmienky pre udržiavanie všetkých plánovaných a prevádzkovaných objektov integrovaného ISVS v jednotnej štruktúre.  Inštitúcie verejnej správy majú povinnosť v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 275/2006 Z.z. a najmä písm. f) aktualizovať údaje v MetaIS o aktívach IT, ktoré spravujú. Ak sú metaúdaje v MetaIS neaktuálne, údaje musí inštitúcia verejnej správy, ktorá je ich správcom, aktualizovať.

MetaIS je jediná legálna inštancia, kde sa inventarizujú aktíva IT verejnej správy. MetaIS umožňuje vytváranie vzťahov medzi objektmi a evidovať ich atribúty, resp. metaúdaje , čo v konečnom dôsledku vytvára prostredie pre efektívne riadenie životného cyklu aktív IT verejnej správy. Nad touto databázou sa spracúvajú ďalšie entity, napr. koncepcie rozvoja informačných technológií, štúdie uskutočniteľnosti, projekty rozvoja IT, referenčné údaje, technologická architektúra IKT, celkové náklady na vlastníctvo, ktoré možno rozširovať.

Nadriadené inštitúcie verejnej správy si musia vytvoriť koordinačné mechanizmy na zabezpečenie prísunu aktuálnych a spoľahlivých informácií do MetaIS od zamestnancov svojho úradu a zamestnancov osôb v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Ide spravidla o zabezpečenie spolupráce s osobami zodpovednými za správu alebo prevádzku ISVS, so segmentovými architektmi, projektovými manažérmi rozvojových projektov, manažérmi, legislatívcami a rozpočtármi.

MetaIS je podporným nástrojom

  • pre dizajnérov a vývojárov služieb ISVS na získavanie údajov o obsahu prevádzkovaných a plánovaných služieb, o ich funkčnej a technickej špecifikácii a o výkonových parametroch,  o webových službách a technických rozhraniach umožňujúcich prístup k týmto webovým službám, štandardoch,
  • pre ÚPPVII na evidenciu a správu údajov v jednotlivých moduloch MetaIS, analyzovanie týchto údajov a prijímanie opatrení prispievajúcich k efektívnemu budovaniu integrovaného ISVS, na dohľad nad funkčnosťou a interoperabilnosťou jednotlivých komponentov integrovaného ISVS, na kontrolu údajov pred publikovaním na ÚPVS, na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním referenčnej architektúry,
  • pre inštitúcie verejnej správy na štruktúrované evidovanie a spracúvanie nimi spravovaných aktív IT, spracúvanie štúdií uskutočniteľnosti, koncepcií rozvoja, evidovanie celkových nákladov na vlastníctvo,
  • na kolaboráciu v štandardizačnom procese, schvaľovaní koncepcií rozvoja IT a štúdií uskutočniteľnosti projektov rozvoja IT.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa obsahu MetaIS, prístupu do MetaIS, evidovania údajov v MetaIS sa nachádzajú na https://metais.vicepremier.gov.sk/help  a  najmä v Používateľskej príručke MetaIS. Na predmetnej stránke sa nachádzajú informácie a konzultáciách k tvorbe KRIS a o školeniach k MetaIS a demo nahrávky.

Prístup do MetaIS

Používateľský portál MetaIS je verejne dostupný na adrese https://metais.vicepremier.gov.sk .

Prístup na zapisovanie údajov do MetaIS získa povinná osoba pre svoju hlavnú kontaktnú osobu na základe žiadosti adresovanej na metais@vicepremier.gov.sk. Rovnako sa postupuje pri zrušení prístupu. Hlavná kontaktná osoba zriaďuje prístupy a prideľuje roly v MetaIS iným zamestnancom povinnej osoby a zamestnancom osôb v jej zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.

Zoznam hlavných kontaktných osôb za jednotlivé inštitúcie s prístupom do MetaIS sa nachádza na https://metais.vicepremier.gov.sk/help.

V prípade prístupu (integrácie) na konzumovanie údajov z MetaIS inými ISVS je potrebné postupovať v zmysle Integračného manuálu služieb MetaIS zverejneného na portáli MetaIS, ktorý obsahuje jednotlivé služby externého integračného rozhrania (API). Požiadavka sa zasiela na metais@vicepremier.gov.sk.

V prípade záujmu o konzumovanie schválených základných číselníkov je potrebné požiadať o integráciu na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorý je realizovaný prostredníctvom Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/manazment-udajov/referencne-udaje/index.html a https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/metodicke-postupy/index.html

 

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim