Informatizácia

Základné číselníky

Základné číselníky

Základné číselníky zahŕňajú dôležitý zdroj záväzných údajov potrebných pri spravovaní informačných systémov verejnej správy. Základné číselníky sú štandardom pre ISVS na zabezpečenie technickej a sémantickej interoperability.

Podľa § 4 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení zákona č. 273/2015 Z.z. Ministerstvo financií SR (MF SR) zodpovedá za vedenie zoznamu základných číselníkov v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (MetaIS) a určuje gestora základného číselníka.

Podľa § 3 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení zákona č. 273/2015 Z.z. gestor základného číselníka má povinnosť vydať základný číselník ZČ prostredníctvom MetaIS a riadne ho spravovať.
MF SR sprístupňuje metaúdaje o základných číselníkov a položky základných číselníkov v novej štruktúre ustanovenej prílohou č. 13 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS v MetaIS.
Keďže základné číselníky sú štandardom pre ISVS, je dôležité z hľadiska technickej a sémantickej interoperability ISVS, aby povinné osoby:
  • svoje spravované informačné systémy v čo najkratšej dobe integrovali na údaje základných číselníkov,
  • na aktualizáciu základných číselníkov používali modul úradnej komunikácie – dátová časť,
  • v prípade zistenia nedostatkov v metaúdajoch alebo v položkách základných číselníkov dali podnet gestorovi základného číselníka na odstránenie zistených nedostatkov.
Šablónu na spracovanie položiek základných číselníkov si môžete stiahnuť tu (XLSX súbor).
Zoznam základných číselníkov, gestorov a kontaktných osôb si môžete stiahnuť tu (PDF súbor).
Zoznam základných číselníkov je dostupný v MetaIS na adrese https://metais.finance.gov.sk/codelists/publiclist?page=1&count=20&sorting%5Bcode%5D=desc.

Základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy

Na základe zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vydaný výnos Ministerstva financií SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2011 Výnosom boli ustanovené podrobnosti o správe základného číselníka, termíny a spôsob predkladania zmien úsekov verejnej správy a agend verejnej správy.

Týmto nástrojom sa zabezpečí najmä technická interoperabilita informačných systémov verejnej správy. Základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy sa zavádza najmä z dôvodu umožnenia modelovania procesov verejnej správy, ich optimalizácie, popisu informačných systémov verejnej správy, popisu elektronických služieb verejnej správy a  prepojenia na inštitúcie verejnej správy. Ministerstvo financií Slovenskej republiky spravuje číselník v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

Výnos č. 478/2010 Z. z. účinný od 1.1.2011:
http://www.informatizacia.sk/legislativa-sr/684s

K výnosu  MF SR č. 478/2010 Z. z. vydaný Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo MF/28608/2010-1612 zo dňa 16.12.2010 na zostavenie a aktualizáciu základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, ktorý vyšiel vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2010.

Povinné osoby sú povinné nahlasovať Ministerstvu financií SR zmeny úsekov VS a agend VS (§ 3 ods. 6 písm. c) zákona č. 275/2006 Z. z.) bezodkladne po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, a to prostredníctvom riadne vyplneného elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (§ 2 ods. 1 Výnosu Ministerstva financií SR č. 478/2010 Z. z.).

Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28608/2010-1612 zo dňa 16.12.2010 na zostavenie a aktualizáciu základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy (RTF)
Príloha č. 1 k metodickému pokynu „Hlásenie zmeny úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy“ - formulár MF/001/1612 (XLS)
Príloha č. 1 k metodickému pokynu „Hlásenie zmeny úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy“ - formulár MF/001/1612 (PDF)

Číselník životných situácií a okruhov životných situácií

Súčasťou centrálneho metainformačného systému verejnej správy je číselník životných situácií a okruhov životných situácií. Číselník slúži na štrukturovanie katalógu služieb verejnej správy a v budúcnosti sa použije na vyhľadávanie a prístup k egovernment službám prostredníctvom ÚPVS. Životné situácie sú zoskupené do okruhov podľa dôležitých životných situácií, v ktorých sa môže ocitnúť fyzická osoba alebo podnikateľ.
2016_04_08_životné_situácie_BCv10 (PDF)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim