CKO

Zdravé potraviny a životné prostredie

Členovia doménovej platformy:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – gestor domény

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Národné lesnícke centrum

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR

Slovenská akadémia vied

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bioeconomy Cluster

Výskumný ústav chemickej technológie, a. s.

Slovenské biologické služby, a. s.

Palma, a. s.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie boli doménovou platformou identifikované 4 rozvojové trendy:

I. Udržateľná a konkurencieschopná poľnohospodárska a lesná produkcia primárnych zdrojov

II. Výroba bezpečných zdravie podporujúcich potravín s vysokou výživovou a pridanou hodnotou

III. Nové technológie mechanického, chemického a energetického spracovania poľnohospodárskej a lesnej biomasy na produkty s vysokou pridanou hodnotou

IV. Komplexné technológie a systémy znižovania negatívnych dopadov pôdohospodárskej činnosti na životné prostredie, ochranu a udržateľné využívanie pôdy a vody v meniacich sa klimatických podmienkach

 

V procese EDP boli k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie – súhrnná správa z procesu EDP

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 9. novembra 2017.

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim