CKO

Správa o krajine

Správa o krajine

 

Európska komisia každoročne zverejňuje analýzu hospodárskych a sociálnych výziev v členských štátoch EÚ – správy o jednotlivých krajinách. Ich súčasťou je aj vyhodnotenie plnenia odporúčania Rady a plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Správy sú nástrojom zjednodušeného európskeho semestra na koordináciu hospodárskej politiky, na základe ktorého sa monitorujú reformy v oblasti príslušných politík a včas sa poukazuje na výzvy, ktoré by členské štáty mali riešiť. Po novembrovom uverejnení ročného prieskumu rastu a odporúčaní týkajúcich sa eurozóny, v ktorých sa stanovujú priority na európskej úrovni, sa v správach o krajine presúva pozornosť európskeho semestra na národný rozmer. Správy sú základom pre diskusie s členskými štátmi o ich rozhodnutiach v oblastiach príslušných vnútroštátnych politík ešte pred predložením ich národných programov v apríli a vychádza sa z nich pri vypracúvaní odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny koncom jari.

 

Správa o krajine – Slovensko 2016

 

Správa o krajine – Slovensko 2017

 

Správa o krajine – Slovensko 2018

V správach 2018 sa hodnotí aj plnenie odporúčania Rady (EÚ) a plnenie cieľov V správach o krajinách 2018 sa po prvýkrát kladie osobitný dôraz aj na analýzu výziev v oblasti pracovných zručností a na monitorovanie ukazovateľov sociálneho prehľadu s priamym prepojením na Európsky pilier sociálnych práv.

V správe SR 2018 sa hodnotí aj pokrok dosiahnutý v jednotlivých oblastiach zahrnutých v Odporúčaní Rady (EÚ) pre Slovensko 2017 zahŕňajúcom tri okruhy: 1.  makroekonomický a fiškálny; 2. zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna inklúzia; 3. hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, boj proti korupcii, zníženie administratívnych a regulačných prekážok pre podnikateľov, zlepšenie účinnosti justičného systému. Celkovo Slovensko dosiahlo určitý pokrok pri plnení 1. okruhu a 2. okruhu, obmedzený pokrok pri plnení 3. okruhu.  V rámci tém jednotlivých okruhov Slovensko podľa hodnotenia dosiahlo:

určitý pokrok v témach: nákladová efektívnosť systému zdravotnej starostlivosti (1. okruh),  aktivačné opatrenia pre znevýhodnené skupiny, pracovné príležitosti pre ženy (2. okruh), plán na zníženie administratívnych a regulačných prekážok pre podnikateľov (3. okruh)

obmedzený pokrok v témach: zlepšiť kvalitu vzdelávania (2. okruh),  zvýšiť účasť Rómov na inkluzívnom hlavnom vzdelávacom prúde (2. okruh), zlepšiť hospodársku súťaž a transparentnosť VO (3. okruh), zvýšiť účinnosť justičného systému vr. skrátenia konaní v občianskych a obchodných záležitostiach (3. okruh)

žiadny pokrok v témach: posilniť boj proti korupcii dôraznejším presadzovaním platných právnych predpisov (3. okruh).

V správe sa hodnotí aj priebežné plnenie cieľov stratégie Európa 2020. SR najlepšie plní čiastkové ciele „zeleného“ cieľa (emisie, OZE, energetická účinnosť) a cieľ sociálnej inklúzie.

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim