CKO

Európsky semester

Európsky semester

 

EÚ v súvislosti so stratégiou Európa 2020 zaviedla novú pracovnú metódu – európsky semester.

Jeho cieľom je zosúladenie nástrojov Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Pritom právne špecifiká konvergenčných programov / programov stability (nástroje Paktu) a národných programov reforiem (nástroje stratégie Európa 2020) zostávajú naďalej zachované.
Európsky semester je cyklus, počas ktorého členské štáty každý rok koordinujú svoje rozpočtové, makroekonomické a štrukturálne politiky. Tento proces umožňuje členským štátom zohľadniť odporúčania EÚ ešte v ranom štádiu prípravy svojich rozpočtov a pri tvorbe hospodárskych politík. Európsky semester je súčasťou rámca Európskej únie pre správu hospodárskych záležitostí.

 

Cieľom európskeho semestra sú tri zložky koordinácie hospodárskych politík:

  • štrukturálne reformy, ktoré sa v súlade so stratégiou Európa 2020 sústreďujú na podporu rastu a zamestnanosti,
  • fiškálne politiky s cieľom zabezpečiť udržateľnosť verejných financií v súlade s Paktom stability a rastu,
  • predchádzanie nadmerným makroekonomickým nerovnováham,

pri súčasnom dôraze na podporu investícií.

Základné fázy európskeho semestra:

 

  • Ročný prieskum rastu – spolu so sprievodnými dokumentmi zverejňuje Komisia v novembri
  • Jarný samit EÚ – spravidla v marci, odsúhlasuje priority vytýčené v ročnom prieskume rastu
  • Správa o krajine – zverejňovaná v období február – marec, materiál (pracovníkov) Komisie hodnotiaci pokrok dosiahnutý v jednotlivých členských štátoch za minulý rok
  • Základné národné dokumenty – členské štáty spravidla v apríli predkladajú Komisii národné programy reforiem a programy stability (eurozóna) / konvergenčné programy (ostatné štáty)
  • Odporúčanie Rady – Komisia v máji zverejňuje návrh, v júni ich prerokúva Rada (EÚ) a následne schvaľuje Európska rada (t. j. samit EÚ), v júli Rada (EÚ) odporúčanie formálne schváli a publikuje.

 

Podrobný časový rámec európskeho semestra je popísaný aj na európskom web sídle Rady (EÚ) a Európskej rady.

 

 

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim