CKO

Aktuality

Apríl 2019 Národný program reforiem SR 2019

Dňa 24. apríla 2019 vláda SR svojím uznesením č. 195/2019 schválila Národný program reforiem SR 2019. Spolu s Programom stability SR na roky 2019 – 2022, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 188/2019 dňa 17. apríla 2019, ide o základné národné dokumenty stratégie Európa 2020 a európskeho semestra. Tieto dokumenty sú dôležitým podkladom pre prípravu návrhu odporúčania pre SR, ktoré spravidla v máji navrhuje EK a oficiálne zverejňuje Rada EÚ obvykle v júli príslušného roku.

Február 2019  Správa o krajine – Slovensko 2019

Dňa 27. februára 2019 Európska komisia zverejnila Správu o krajine – Slovensko 2019 (2019 Country Report Slovakia). Správa oceňuje pozoruhodný hospodársky rast Slovenska, ktorý tvorí základ silného budúceho rastu..

EK zhodnotila pokrok v špecifických odporúčaniach pre Slovensko v ôsmich oblastiach. V štyroch oblastiach (nákladová efektívnosť zdravotníctva, aktivačné opatrenia pre znevýhodnené skupiny, zlepšenie pracovných príležitostí pre ženy, modernizácia verejného obstarávania) priznala Slovensku určitý pokrok a v štyroch  oblastiach (skvalitňovanie a inkluzívnosť vzdelávania, boj proti korupcii, justičný systém, verejný výskumný systém a podnikové inovácie) obmedzený pokrok. Voči minulému roku EK zlepšila hodnotenie v oblasti boja proti korupcii zo žiadneho pokroku na obmedzený pokrok a v oblasti verejného obstarávania z obmedzeného na určitý pokrok.

Význam správ o krajine 2019 je o to dôležitejší, že sú základom pre prípravu politiky súdržnosti po roku 2020. Správa v prílohe D uvádza investičné prioritné oblasti zoradené podľa piatich oblastí budúcej politiky súdržnosti, ako ich navrhuje EK v rámci prípravy nariadení pre budúce programové obdobie: 1 inteligentnejšia Európa; 2. nízkouhlíková Európa; 3. prepojenejšia Európa; 4 sociálnejšia Európa; 5. Európa bližšie k občanom.

Júl 2018 Odporúčanie Rady (EÚ) pre Slovensko

V máji 2018 EK navrhla a v júli 2018 Rada (EÚ) schválila Odporúčanie Rady z 13. júla 2018, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2018 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2018 (2018/C 320/24).

Apríl 2018 Národný program reforiem

  1. apríla 2018 vláda SR svojím uznesením č. 201/2018 schválila základné národné dokumenty stratégie Európa 2020 – Národný program reforiem SR 2018 a Program stability SR na roky 2018 – 2021.

Marec 2018 Samit EÚ

  1. marca 2018 Európska rada o. i. schválila prioritné oblasti politík špecifikované v Ročnom prieskume rastu a prerokovala témy týkajúce sa stratégie (zamestnanosť, rast, konkurencieschopnosť).

Marec 2018 Správa o krajine – Slovensko 2018

  1. marca 2018 bol zverejnený pracovný dokument útvarov Komisie SWD (2018) 223 final, ktorý posúdil pokrok v oblasti štrukturálnych reforiem, prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh a výsledkov hĺbkových preskúmaní v jednotlivých členských štátoch EÚ.

November 2017 Ročný prieskum rastu na rok 2018

  1. novembra 2017 EK zverejnila oznámenie COM(2017) 690 final Ročný prieskum rastu na rok 2018, v ktorom komisia vytýčila priority EÚ na rok 2018 (investície, štrukturálne reformy, zodpovedné fiškálne politiky).

 

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim