CKO

Spolupráca v rámci krajín V4

Medzinárodná spolupráca krajín V4+: Ide o pravidelné stretnutia na úrovni expertov a predstaviteľov na politickej úrovni v rámci politiky súdržnosti EÚ na princípe rotujúceho predsedníctva. V súčasnosti je predsedníckou krajinou vo V4 Slovensko. Stretnutia V4 sa organizujú v rozšírenom formáte, kde sa okrem krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) zúčastňujú aj krajiny Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovinsko.

 

Expertné rokovanie zástupcov krajín V4+4 k politike súdržnosti po roku 2020

  1. – 4. júla 2018

Experti krajín V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska sa stretli na prvom rokovaní v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Nosnou témou diskusie bola väčšia flexibilita budúcich eurofondov, ktoré by mali odzrkadľovať potreby regiónov. Politika súdržnosti je tiež jednou z hlavných tém slovenského predsedníctva V4.

V prvý deň stretnutia sa uskutočnila panelová diskusia, ktorú zorganizoval ÚPVII v spolupráci s Ekonomickou univerzitou. Na tému „Strategické smerovanie politiky súdržnosti EÚ po roku 2020  v prospech špecifických rozvojových potrieb regiónov EÚ“, diskutovali spolu s medzinárodnými expertmi i zahraniční študenti z ERSA Summer School.

 

Rokovanie na úrovni generálnych riaditeľov V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

  1. – 25. septembra 2018

V dňoch 24. – 25. 9. 2018 sa v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine uskutočnilo stretnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ z krajín V4 (Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska) a  Bulharska, Chorvátska, Rumunska i Slovinska.

Nové návrhy legislatívnych predpisov pre fondy EÚ na roky 2021 – 2027  priniesli mnohé oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie rokovania s Európskou komisiou. Jednou z nich je uplatňovanie prístupu orientovaného na výsledky v eurofondoch v budúcom programovom období. Tejto téme bola venovaná prvá časť programu rokovania generálnych riaditeľov. Druhá časť programu bola zameraná na diskusiu k prioritným témam spoločného vyhlásenia k politike súdržnosti EÚ v programovom období 2021 – 2027, o ktorom budú diskutovať ministri krajín V4 + 4 v Bratislave, v dňoch 23. – 24. októbra 2018.

Súčasťou stretnutia generálnych riaditeľov krajín V4 + 4 bola aj prezentácia úspešne realizovaného projektu financovaného z fondov EÚ s programom zameraným na slovenské tradície v regióne Malé Karpaty.

 

Stretnutie ministrov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020

  1. – 24. októbra 2018

Ministri krajín V4, Bulharska, Rumunska, Chorvátska a Slovinska sa na stretnutí v Bratislave zhodli na spoločnom vyhlásení k navrhovaným pravidlám pre nové eurofondy. Spoločné vyhlásenie bude základom pre rokovania s Európskou komisiou o budúcnosti pravidiel na čerpanie eurofondov.

Kľúčovými požiadavkami krajín strednej a východnej Európy sú väčšie zjednodušenie pravidiel aj väčšia tematická flexibilita, ktorá by umožnila čerpať eurofondy podľa potrieb regiónov. Krajiny ďalej chcú, aby sa audity a kontroly zameriavali viac na výsledok ako na dodržiavanie formalít, nesúhlasíme ani so zavedením pravidla N+2. To by znamenalo, že po skončení programového obdobia by krajiny mali na dočerpanie financií iba dva roky namiesto troch, ktoré platia teraz. Hrozba dekomitmentu (vrátenia nevyčerpaných peňazí) by tak bola omnoho vyššia. Vyšehradskú štvorku znepokojuje aj zvýšenie národného spolufinancovania, nové pravidlá oprávnenosti DPH a ďalšie zmeny v nastavení financovania.

Spoločné vyhlásenie bude z pozície podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zaslané Európskej komisii.

Brožúrka propagujúca úspešné projekty V4

Stretnutie ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti – podujatie, ktoré organizovalo Poľsko, ako predsedajúca krajina V4 (1.6.2016 – 31.5.2017), a zúčastnili sa na ňom podpredsedovia vlád Poľska, Bulharska, Slovenska a ministri Poľska, Česka, Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Slovinska zodpovední za politiku súdržnosti, ako i C. Cretu, komisárka pre regionálnu politiku EÚ.

Výstupom z rokovania je spoločný dokument („Joint Paper of the Visegrad Group, Bulgaria, Croatia, Romania and Slovenia on Cohesion Policy after 2020”), ktorí podpísali vedúci všetkých delegácií. Podpísaním spoločného dokumentu sa ministri dohodli/zhodli na:

  • podpore silnej pozície politiky súdržnosti, ako hlavnej investičnej politiky EÚ na podporu rastu a tvorby pracovných miest aj po roku 2020; politika súdržnosti je hlavná investičná politika EÚ, ktorá podporuje rast a tvorbu pracovných miest, a preto by mala po roku 2020 zostať jedným z kľúčových pilierov rozpočtu EÚ;
  • skutočnosti, že opodstatnenosť politiky súdržnosti je preukázaná z ex-post hodnotení alebo štúdie prínosu politiky súdržnosti v krajinách V4 z ktorého vyplýva, že politika súdržnosti je prínosom pre všetky regióny EÚ, profitujú z nej aj „nekohézne“ krajiny – čistí prispievatelia;
  • podpore všetkých regiónov;
  • podpore územnej orientácie a riešení šitých na mierupre napĺňanie špecifických potrieb jednotlivých regiónov – potreba väčšej flexibility pre národné, regionálne a miestne orgány s cieľom venovať sa ich osobitným cieľom v rámci operačných programov, vrátane využívania integrovaného územného prístupu;
  • orientácia na výsledky, flexibilita, proporcionalita, integrovaný prístup a jednoduchosť ako hlavné elementy politiky súdržnosti po roku 2020;
  • návrhu pre Európsku komisiu, aby zriadila, najneskôr do polovice roka 2017 neformálnu komunikačnú platformus účasťou všetkých členských štátov EÚ k procesu skorej prípravy programového obdobia po roku 2020.

Z diskusie ministrov vyplýva potvrdenie záujmu zachovať politiku súdržnosti aj po roku 2020, pričom nie je potrebné presadzovať revolučné zmeny v jej obsahu – je potrebná „evolúcia nie revolúcia“. Zásadné zmeny sú podľa krajín V4+4 nevyhnutné v oblasti zložitosti procedúr – je žiaduce zjednodušenie. Je potrebné koncentrovať sa na vybrané prioritné témy pre celú EÚ, ale zároveň umožniť väčšiu flexibilitu z pohľadu špecifických potrieb jednotlivých regiónov. Zásadnou potrebou je lepšie zameranie sa na výsledky (a to aj v rámci systému kontrol a auditov), ako i zosúladenie politiky súdržnosti s inými politikami a nástrojmi EÚ.

Rokovanie pokračovalo spoločným rokovaním predstaviteľov krajín V4+4 a Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočtu EÚ (COTER), ktoré bolo zamerané na prezentáciu pozícií a názorov k potenciálnemu smerovaniu politiky súdržnosti po roku 2020.

V zmysle príspevkov rečníkov, ktorí vystúpili je možné konštatovať, že politika súdržnosti predstavuje základnú investičnú politiku EÚ, ktorá podporuje rast a tvorbu pracovných miest, a preto by mala po roku 2020 ostať jedným z kľúčových pilierov rozpočtu EÚ. Dlhodobá podpora rozvoja politiky súdržnosti by mala byť naďalej stabilná a predvídateľná, keďže z krátkodobého pohľadu nie je možné dosiahnuť štrukturálnu transformáciu regiónov, miest a iných komunít.

Zástupcovia COTER zároveň predstavili návrh stanoviska COTER k budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020, ktorého reportérom je Michael Schneider, člen strany európskych socialistov.

Joint Paper: http://www.visegradgroup.eu/v4-4-joint-paper-on

Štúdia prínosu realizácie politiky súdržnosti v krajinách V4 pre krajiny EÚ-15:

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/ex-post-evaluation-and-forecast-of-benefits-to-eu-15-countries-as-a-result-of-cohesion-policy-implementation-in-v4-countries/

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim