CKO

Kompetencie odboru

Odbor monitorovania a hodnotenia najmä:
a) plní úlohy CKO v oblasti monitorovania a hodnotenia EŠIF,
b) koordinuje a metodicky usmerňuje RO pre OP v oblasti monitorovania a hodnotenia v rámci
implementácie EŠIF na úrovni OP,
c) monitoruje a vyhodnocuje stav implementácie pomoci z EŠIF,
d) monitoruje a vyhodnocuje stav ukončovania pomoci 2007 – 2013,
e) identifikuje, monitoruje a analyzuje riziká spojené s implementáciou pomoci z EŠIF,
f) monitoruje dodržiavanie kritérií pre výkon kompetencií RO a CO,
g) zabezpečuje vykonávanie hodnotení v rámci EŠIF v programovom období 2014–2020,
h) zabezpečuje vecnú prípravu a návrhy projektov súvisiacich s náplňou odboru v oblasti
plnenia funkcionality prijímateľa technickej pomoci, schvaľuje ich výstupy v zmysle
kompetenčnej relevancie a poskytuje súčinnosť pri vypracovaní ŽoNFP, ŽoP a
monitorovacích správ v súvislosti s realizáciou projektov.

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim