CKO

Partnerstvo s MNO

Projekt s mimovládnymi neziskovými organizáciami

Výstupy projektu

Po skončení implementácie pilotného projektu technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (projekt Partnerstvo) nájdete v tejto časti jeho hlavné výstupy. Okrem toho si môžete prečítať zhrnutie projektu v záverečnej správe, ktorú nájdete na tomto mieste.

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov 2

I. Participatívna tvorba výziev

 

Analýza deklarovanej implementácie princípu partnerstva vo vybraných dokumentoch programového obdobia 2007-2013 (PDF)
Hodnotiaca správa z rokovaní v oblasti prierezových tém a synergií s odporúčaniami pre Centrálny koordinačný orgán (CKO) (PDF)
Modelový postup pre tvorbu výziev s dôrazom na účasť partnerov a cieľových skupín podpory (PDF)
Správa z participatívnych nástrojov vo vybraných OP (PDF)
Správa z prieskumu medzi zástupcami MNO o skúsenostiach s participáciou (PDF)

II. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti EŠIF

Návrh postupu výkonu kontroly procesu hodnotenia a výberu ŽoNFP (PDF)
Záverečná správa z analýzy informačného prostredia s odporúčaniami pre CKO pre prácu s informáciami (PDF)

III. Efektívny monitoring EŠIF

Návrh systému monitoringu národných projektov (PDF)
Správa z prieskumu medzi členmi monitorovacích výborov a pracovných skupín s odporúčaniami pre CKO (PDF)
Súhrnná správa s odporúčaniami pre oblasť efektívnosti monitoringu EŠIF (PDF)
Súhrnná správa z prieskumu fungovania pracovných skupín a komisií pod monitorovacími výbormi (PDF)

Viac informácií nájdete aj na: https://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo

 

Pozitívna spätná väzba účastníkov informačných seminárov k výzvam z EŠIF pre mimovládne neziskové organizácie

26. septembra 2017 – V septembri 2017 prebehlo vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý sa realizoval od 17.5. do 7.6.2017 na 10 informačných seminároch. Cieľom bolo zistiť spokojnosť účastníkov s priebehom a obsahom seminára a pripravenosť na vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálnych výziev OP EVS. Prieskum spokojnosti účastníkov informačných seminárov k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa dopadol pozitívne. Výsledky dotazníkového prieskumu ukázali, že účastníci vnímali obsah, organizáciu a zrozumiteľnosť informácií veľmi pozitívne a rovnako hodnotili aj možnosť priamo vyjasňovať náležitosti, ktorým nerozumeli. Až 98% účastníkov uviedlo, že informácie, ktoré dostali, boli dostatočné alebo skôr dostatočné.

Ďalšie informácie a výsledky z prieskumu sú k dispozícii na: http://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo_spravy&sprava=pozitivna-spatna-vazba-ucastnikov-infoseminarov-k-eurofondovym-vyzvam-pre-mimovladky

Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ

Centrálny koordinačný orgán na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ. Viac informácií na: http://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo_spravy&sprava=prirucka-pre-mimovladne-neziskove-organizacie-o-cerpani-fondov-eu

26.07.2017:

Druhé zasadnutie projektovej rady (PDF)
Vyzvanie na projekty: „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“ (PDF)
Prvé zasadnutie projektovej rady zahájilo začiatok projektu (PDF)

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim