CKO

Vzory CKO

Vzory CKO

Vzor CKO č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
1 1 Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 7.3.2018 7.3.2018
2 2 Rokovací poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 7.3.2018 7.3.2018
3 1 Manuál procedúr 17.12.2014 17.12.2014
4 1 Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov 17.12.2014 17.12.2014
5 2 Harmonogram výziev 23.2.2018 23.2.2018
6 2 Test štátnej pomoci 11.2.2016 11.2.2016
7 4 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 23.2.2018 23.2.2018
8 3 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste 11.2.2016 11.2.2016
9 2 Poverenie  na vykonanie kontroly na mieste 11.2.2016 11.2.2016
10 2 Oznámenie o výkone kontroly na mieste 11.2.2016 11.2.2016
11 3 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly 26.10.2017 26.10.2017
12 3 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly 26.10.2017 26.10.2017
13 2 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania) 11.2.2016 11.2.2016
14 4 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 30.4.2018 30.4.2018
15 2 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 31.1.2018 31.1.2018
16 2 Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia) 11.2.2016 11.2.2016
17 4 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania  20.12.2017  31.12.2017
18 4 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 25.9.2017 25.9.2017
19 1 Výzva na doplnenie projektového zámeru/žiadosti o nenávratný finančný príspevok 5.2.2015 5.2.2015
20 1 Hodnotiaca správa projektového zámeru 5.2.2015 5.2.2015
21 4 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 11.10.2017 11.10.2017
22 1 Rozhodnutia o žiadosti o nenávratný finančný príspevok (rozhodnutie o schválení, neschválení a zastavení konania) 5.2.2015 5.2.2015
23 1 Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov 5.2.2015 5.2.2015
24 1 Záverečná správa výzvy 5.2.2015 5.2.2015
25 3 Monitorovacia správa projektu 31.1.2018 31.1.2018
26 3 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 31.1.2018 31.1.2018
27 2 Následná monitorovacia správa projektu 31.1.2018 31.1.2018
28 5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) – korigendum 1.6.2018 30.4.2018 30.4.2018
29 1 Analýza rizík zákaziek do 1000 EUR 20.4.2015 20.4.2015
30 3 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) – korigendum 4.6.2018 30.4.2018 30.4.2018
31 2 Mimoriadna monitorovacia správa projektu 31.1.2018 31.1.2018
32 4 Analýza rizík podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska 30.4.2018 30.4.2018
33 1 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia (relevantné v prípade výdavkov vzniknutých na základe preddavkových platieb) 30.11.2015 30.11.2015
34 1 Zámer národného projektu 31.10.2017 31.10.2017
35 1 Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE 20.12.2017 20.12.2017
36 1 Minimálny štandard príručky pre odborných hodnotiteľov 22.12.2017 22.12.2017

Archív

Vzor CKO č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
1 1 Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 11.12.2014 11.12.2014
2 1 Rokovací poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 11.12.2014 11.12.2014
5 1 Harmonogram výziev 17.12.2014 17.12.2014
6 1 Test štátnej pomoci 17.12.2014 17.12.2014
7 1 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 17.12.2014 17.12.2014
2 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 30.11.2015 30.11.2015
3 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 11.10.2017 11.10.2017
8 1 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste 17.12.2014 17.12.2014
2 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste 26.8.2015 26.8.2015
9 1 Poverenie  na vykonanie kontroly na mieste 17.12.2014 17.12.2014
10 1 Oznámenie o výkone kontroly na mieste 17.12.2014 17.12.2014
11 1 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly 17.12.2014 17.12.2014
2 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly 11.2.2016 11.2.2016
12 1 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly 17.12.2014 17.12.2014
2 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly 11.2.2016 11.2.2016
13 1 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania) 17.12.2014 17.12.2014
14 1 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 22.12.2014 22.12.2014
2 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 11.2.2016 11.2.2016
3 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 28.3.2017 28.3.2017
15 1 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / Projektový zámer 22.12.2014 22.12.2014
16 1 Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia) 5.2.2015 5.2.2015
17 1 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania 5.2.2015 5.2.2015
2 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania 11.2.2016 11.2.2016
3 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania 25.9.2017 25.9.2017
18 1 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 5.2.2015 5.2.2015
2 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 11.2.2016 11.2.2016
3 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 2.5.2017 2.5.2017
21 1 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 5.2.2015 5.2.2015
2 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30.11.2015 30.11.2015
3 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 11.2.2016 11.2.2016
25 1 Monitorovacia správa projektu 5.2.2015 5.2.2015
2 Monitorovacia správa projektu 26.8.2015 26.8.2015
26 1 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 5.2.2015 5.2.2015
2 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 26.8.2015 26.8.2015
27 1 Následná monitorovacia správa projektu 2.4.2015 2.4.2015
28 1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 20.4.2015 20.4.2015
2 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 30.11.2015 30.11.2015
3 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 11.2.2016 11.2.2016
4 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 22.12.2017 22.12.2017
5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 30.4.2018 30.4.2018
30 1 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 26.8.2015 26.8.2015
2 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 11.2.2016 11.2.2016
3 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 30.4.2018 30.4.2018
31 1 Doplňujúce monitorovacie údaje 26.8.2015 26.8.2015
32 1 Analýza rizík nadlimitných zákaziek 30.11.2015 30.11.2015
2 Analýza rizík nadlimitných zákaziek 11.2.2016 11.2.2016
3 Analýza rizík podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska 28.3.2017 28.3.2017

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim