CKO

Kompetencie odboru

Odbor v oblasti prípravy metodiky a koordinácie subjektov zapojených do procesu implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013 a európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 najmä:

 1. a) plní úlohy CKO v oblasti metodiky a koordinácie subjektov,
 2. b) vypracováva a zabezpečuje aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a vypracováva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť implementácie fondov EÚ v programovom období 2007-2013 a v programovom období 2014-2020,
 3. c) vypracováva metodické pokyny a metodické výklady pre vybrané oblasti Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a metodické pokyny, vzory a metodické výklady v zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, vrátane ich aktualizácie,
 4. d) udeľuje výnimky zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020,
 5. e) vypracováva a aktualizuje vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre programové obdobie 2007-2013 a pre programové obdobie 2014-2020,
 6. f) pripravuje koncepčné materiály súvisiace so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 na rokovanie vlády,
 7. g) koordinuje a metodicky usmerňuje riadiace orgány a ostatné subjekty zapojené do procesu implementácie fondov EÚ v programovom období 2007-2013 a v programovom období 2014-2020,
 8. h) koordinuje zasadnutia pracovných skupín CKO zabezpečujúcich špecifické úlohy vo vybraných oblastiach Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v pôsobnosti odboru,
 9. i) zabezpečuje a zodpovedá za oznámenie dátumu a spôsobu určenia riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu Európskej komisii pred predložením prvej žiadosti o priebežnú platbu v zmysle čl. 124 ods. 1 nariadenia č. 1303/2013,
 10. j) vypracúva analýzy, podklady a materiály súvisiace s činnosťou sekcie v oblastiach spadajúcich do kompetencie odboru,
 11. k) zabezpečuje komunikáciu s orgánmi zapojenými do riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 a do riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov, zabezpečuje koordinovaný postup

subjektov v otázkach horizontálneho charakteru a zabezpečuje výmenu informácií vo vzťahu k EK v predmetných oblastiach,

 1. l) zabezpečuje vecnú prípravu a návrhy projektov súvisiacich s náplňou odboru v oblasti plnenia funkcionality prijímateľa technickej pomoci, schvaľuje ich výstupy v zmysle kompetenčnej relevancie a poskytuje súčinnosť pri vypracovaní ŽoNFP, ŽoP a monitorovacích správ v súvislosti s realizáciou projektov.

 

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim