CKO

Základné informácie

Základné informácie: Stratégia EÚ pre karpatský región patrí do skupiny makro-regionálnych stratégií, ktoré sú formou teritoriálnej spolupráce EÚ. Ide o nástroj pre rozvoj širšieho regiónu, v ktorom sa krajiny zameriavajú na spoločné problémy a výzvy. Stratégia EÚ pre karpatský región sa stala prioritou poľskej vlády, ktorá vyvíja silný diplomatický tlak na EK a ČŠ.
V súčasnej dobe existujú 4 makroregionálne stratégie:
1. Baltského mora (2009),
2. Dunajská (2010),
3. Jadransko-jónska (2014)
4. Alpská (2015).
Stratégie nemajú vlastný rozpočet – využívajú Európske štrukturálne a investičné fondy, verejné a súkromné zdroje, EIB, atď. Slovenská republika sa aktívne zúčastňuje Dunajskej stratégie (koordinátorom je Úrad vlády SR).
Geografické pokrytie by zahŕňalo časť územia Českej republiky, Poľska, Srbska, Maďarska, Ukrajiny a celé územie Slovenska, Rumunska a Moldavska.
Karpatský región sa vyznačuje prítomnosťou silných priemyselných odvetví (napríklad metalurgia, chemický priemysel, strojárstvo), relatívne veľkým podielom priemyselného sektora v ekonomickej štruktúre, veľkou turistickou atraktívnosťou makroregiónu, bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom, veľkým podielom foriem prirodzenej ochrany (národné parky, krajinné parky) na celkovom počte chránených území, cenná je aj kúpeľná turistická oblasť vďaka koncentrácii minerálnych a termálnych zdrojov vody. V Karpatskom regióne sa nachádzajú dobré podmienky na zavedenie ekologických a obnoviteľných zdrojov energie ako vodná energia, slnečná a veterná energia, biomasa, recyklovateľný odpad, prítomnosť vysokokvalitných pôd a pastvín na poľnohospodárske účely. V oblasti školstva región ponúka silné akademické centrá, ktoré majú v ponuke širokú škálu oblastí štúdia ako aj skúsenosti s medzinárodnou, cezhraničnou a hospodárskou spoluprácou.
Hlavné ciele Stratégie EÚ pre karpatský región

Navrhovaný hlavný cieľ Stratégie EÚ pre karpatský región je posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity karpatského makroregiónu založenej na prírodnom a kultúrnom dedičstve, vnútornom rozvoji a vytvorení konkurenčných výhod na zvýšenie úrovne a kvality života obyvateľov karpatského regiónu pri zachovaní unikátnej ekologickej hodnoty Karpát.
Tento cieľ sa dosiahne budovaním pevného rámca pre spoluprácu karpatských krajín a regiónov prostredníctvom spoločných oparení v rámci makroregionálnej stratégie.
Cieľom stratégie je presunúť Karpaty na cestu udržateľného rozvoja na základe analýzy sociálno-ekonomickej situácie, dôkladného vymedzenia potenciálu a prijímania opatrení na zabezpečenie ich využívania. Výhody takéhoto plánovaného rozvoja by mali čerpať karpatské krajiny a regióny, ako aj EÚ ako celok.
Oblasti spolupráce:
1. Ochrana životného prostredia
2. Makroregionálne plánovanie a územný rozvoj
3. Trvalo udržateľný rozvoj rekreačného priemyslu
4. Hospodárstvo
5. Obnoviteľná energia
6. Výskum/vývoj/ inovácie
7. Infraštruktúra
Navrhované prioritné oblasti:
1. Konkurencieschopné Karpaty – hospodárska spolupráca, turizmus, poľnohospodárstvo, inovácie
2. Zelené Karpaty – životné prostredie, kultúra
3. Súdržné Karpaty – dostupnosť, telekomunikačná infraštruktúra, broadband, e-služby
4. Horizontálna oblasť: inštitucionálna spolupráca a územný rozvoj

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim