Programy EŠIF

Formuláre

Zámer a štúdia uskutočniteľnosti

Formulár reformného zámeru verzia 1.1 je dostupný na stránke: http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty

Metodické usmernenie pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je dostupné na stránke: https://metais.finance.gov.sk/help.

Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020

Aktuálna verzia:

Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 /platný od:10.8.2018, účinný od:13.8.2018/
Príloha pre výpočet TCO a čistej súčasnej hodnoty z projektu, pre projekty zamerané na služby agendových informačných systémov (Zmena: Ekonomické náklady sú bez DPH /„CBA – Agendové IS“/)
Archív

Formulár zámeru národného projektu

Formulár zámeru národného projektu

Formulár žiadosti o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP

Formulár žiadosti o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP
Archív – Formulár žiadosti o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP

Formulár rozpočtu
Fázované projekty

Rozpočet pre fázované projekty
Rozpočet pre fázované projekty

Národné projekty

Rozpočet projektu pre národné projekty platný od 9.1.2018
Archív

Dopytové projekty

Rozpočet projektu pre dopytové projekty platný od 14.06.2018

Formulár Súhrnného čestného vyhlásenia partnera

Súhrnné čestné vyhlásenie partnera
Archív

Formulár Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
Účinný od 15.6.2017:

Formulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP
Formulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP - so sledovaním zmien
Archív

Zmluvy
Zmluva o poskytnutí NFP
Účinný od 11.12.2018:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - so sledovaním zmien

Pozn. Aktualizácia vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP bola vykonaná v nadväznosti na vydanie novej verzie vzoru CKO č. 28 (verzia 6) – vzor Zmluvy o poskytnutí NFP

Účinný od 14.06.2018:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Prílohy k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - so sledovaním zmien
Prílohy k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - so sledovaním zmien

Pozn. Aktualizácia vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP bola vykonaná v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 28 účinného od 30.04.2018

Archív

Zmluva o partnerstve
Platná od 23.10.2018

Zmluva o partnerstve - vzor
Zmluva o partnerstve - vzor so sledovaním zmien

Účinná od 12.10.2017

Zmluva o partnerstve - vzor
Zmluva o partnerstve - vzor so sledovaním zmien
Archív

Monitorovanie
Účinné od 31.01.2018

Monitorovacia správa projektu
Následná monitorovacia správa projektu
Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu
Mimoriadna monitorovacia správa projektu
Zoznam povinných príloh výročnej / záverečnej monitorovacej správy projektu

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim