Programy EŠIF

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55  Bratislava 24

Názov a sídlo partnera: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP celkom: 4 390 000,- Eur

Výška poskytnutého NFP – partner: 1 685 948,84  Eur

Opis projektu: Cieľom projektu „Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu“ je zefektívnenie regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a celkové zlepšenie riadenia zavádzania ultra-rýchlej konektivity na Slovensku. Toto by malo byť dosiahnuté aj užšou spoluprácou Regulačného úradu (RÚ) a Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v oblasti agendy štátneho dohľadu a riadenia širokopásmového internetu (broadband). Predmetom projektu je zavedenie nových procesov, optimalizácia už existujúcich procesov, vypracovanie nových metodík a postupov regulácie a posilnenie odborných kompetencií v oblasti regulácie a štátneho dohľadu v elektronických komunikáciách a poštových službách, a riadenia broadbandu v obidvoch inštitúciách.

Informácie o projekte a jeho aktivitách:

Základné ciele projektu:

  • Vytvorenie Broadband Competence Office a spustenie jeho regulačných aktivít v oblasti riadenie pokrývania bielych miest a rozširovania pokrytia širokopásmovou konektivitou na celom území Slovenskej republiky v súlade so strategickými plánmi EÚ.
  • Aktualizácia legislatívy a procesov riadenia a dohľadu telekomunikačných služieb tak aby boli v súlade s aktuálnymi trendmi na trhu telekomunikačných služieb a požiadavkami ich spotrebiteľov.
  • Dobudovanie potrebných kapacít metodológie pre aktuálnu situáciu a úlohy v oblasti broadbandu na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a na Úrade podpredsedu vlády pre informatiku a investície.
  • Vytvorenie a digitalizácia konsolidovaného procesného modelu pre procesy správy a dohľadu elektronických komunikácií.
  • Aktualizácia a dobudovanie metodík pre štátny dohľad , hlavne v oblasti merania a zberu dát pre existujúce aj novo implementované služby elektronickej komunikácie.
  • Aktualizácia a vytvorenie nových modelov ekonomickej regulácie pre existujúce a nové segmenty trhu podľa súčasného stavu trhu elektronických služieb.

Projekt bude realizovaný 4 hlavnými aktivitami:

  • Reforma procesov a ich implementácia
  • Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
  • Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu
  • Vzdelávanie, školenia zamestnancov

Hlavným prínosom projektu bude schopnosť orgánov Slovenskej republiky efektívne intervenovať pri rozvoji trhu elektronických komunikácií a riadiť jeho rozvoj; schopnosť efektívne riadiť investície do broadbandu vo verejnom záujme a kontrolovať dodržiavanie podmienok pre účastníkov trhu; efektívnejšia kontrola kvality a pokrytia služieb pre občanov a férovejšie nastavenie podmienok a pravidiel trhu pre jeho účastníkov.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim