Slovensko.Digital zavádza alebo chce ohroziť kybernetickú bezpečnosť

Slovensko denne čelí desiatkam kybernetických útokov, na ktoré treba reagovať. Blokovaním  projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“ môže dôjsť k ohrozeniu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Ak Slovensko.Digital tvrdí, že má o projekte detailnejšie informácie, tak zavádza alebo porušuje zákon o ochrane utajovaných skutočností alebo o kritickej infraštruktúre.

Predmetom projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“ je vytvorenie odbornej a technicky vybavenej siete jednotiek CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Úlohou odborníkov bude ochrana informačných systémov verejnej správy a poskytovanie informácií o kybernetických hrozbách vo verejnej správe Slovenskej republiky.

Partnermi projektu sú Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá je prevádzkovateľom ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk a vládnej siete Govnet.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti k predmetnému projektu sa realizovalo 11. júla 2018. Obdržali sme celkovo 42 pripomienok a doplňujúcich otázok, z toho  35 bolo od Slovensko.Digital, z ktorých veľkú časť považujeme po odbornej stránke za nerelevantnú. Zvyšné pripomienky predložilo ministerstvo financií (1), Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (3) a Partnerstvá pre prosperitu (3).

Informácie v štúdii uskutočniteľnosti sú uvádzané v maximálnej možnej miere detailu, aby bola zachovaná bezpečnosť a súčasne transparentnosť a verejná kontrola. Detailnejší obsah týchto informácií je známy zainteresovaným partnerom vzhľadom na ich obsah a bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich potenciálneho prezradenia.

Kalkulácie nákladov a návratnosti projektu pripravovali špičkoví odborníci, ktorí už dlhodobo zabezpečujú kybernetickú bezpečnosť Slovenskej republiky. Sú to certifikovaní špecialisti s medzinárodnou akreditáciou. Títo odborníci zároveň reprezentujú našu krajinu na medzinárodných súťažiach, kde sa Slovenský tím už dlhodobo umiestňuje na popredných miestach.

Výpočet návratnosti projektu vychádza z informácií o stave kybernetickej bezpečnosti v našej krajine ako aj z poznania kybernetických hrozieb, ich výskytu a dopadov, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť keby neboli včas eliminované. Tieto informácie sú v chránenom režime.

Štúdia uskutočniteľnosti k danému projektu bude predložená na prerokovanie Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra dňa 26. júla 2017.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality