Štatút

Štatút

 podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „štatút“) sa vydáva v súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

(2) Tento štatút upravuje postavenie, zodpovednosť a úlohy podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „podpredseda vlády“), zásady činnosti, organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy podpredsedu vlády k orgánom štátnej správy a iným právnickým osobám.

(3) Podpredseda vlády sa pri výkone svojej funkcie riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými  zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj uzneseniami vlády.

Čl. 2
Postavenie podpredsedu vlády

(1) Podpredseda vlády je hlavným gestorom úloh plnených Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“).

(2) V  rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie podpredseda vlády môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich úlohy, agendu, zloženie,  zásady  činnosti,  technické  a organizačné  zabezpečenie  činnosti vymedzí podpredseda vlády.

Čl. 3
Úlohy podpredsedu vlády

(1) Podpredseda vlády predkladá vláde návrh na vymenovanie a odvolanie vedúceho úradu.

(2) V oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti úradu, plní podpredseda vlády úlohy gestora pre oblasť

a) riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

b) informatizácie spoločnosti a

c) investícií.

(3) Podpredseda vlády podľa odseku 2 písm. a) najmä:

a) prijíma rozhodnutia vo vzťahu k smerovaniu a spôsobu plnenia hlavných úloh úradu v oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

b) zabezpečuje prípravu a koordináciu implementácie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020, vrátane programového obdobia po roku 2020 na úrovni Slovenskej republiky,

c) plní úlohu predsedu Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy,

(4) Podpredseda vlády podľa odseku 2 písm. b) najmä:

a) prijíma rozhodnutia vo vzťahu k smerovaniu a spôsobu plnenia hlavných úloh úradu v oblasti informatizácie spoločnosti,

b) koordinuje subjekty zapojené do spoločných aktivít zabezpečujúcich dosahovanie cieľov v oblasti informatizácie spoločnosti,

c) plní úlohu predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy.

(5) Podpredseda vlády podľa odseku 2 písm. c) najmä:

a) prijíma rozhodnutia vo vzťahu k smerovaniu a spôsobu plnenia hlavných úloh úradu v oblasti strategických investícií,

b) koordinuje strategické investície, najmä zabezpečuje rokovania a vyjednávania s investormi za účelom získania strategickej investície, ktorej získanie mu určila vláda,

c) hodnotí reálnosť a potrebu možných strategických investícií podľa písmena a).

Čl. 4
Vzťah podpredsedu vlády k ministerstvám, ostatným orgánom štátnej  správy, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám

(1) Podpredseda vlády pri plnení svojich úloh podľa článku 3 vystupuje vo vzťahu k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a orgánom miestnej štátnej správy ako koordinačný, odborný a konzultačný orgán.

(2) Pri plnení úloh podľa článku 3 sú ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy povinné poskytovať podpredsedovi vlády potrebnú súčinnosť.

(3) Pri svojej činnosti využíva podpredseda vlády informácie, stanoviská, podklady aj orgánov územnej samosprávy, ako aj expertné a odborné dokumenty Európskej únie a domácich a zahraničných odborných inštitúcií.

Čl. 5
Vzťah podpredsedu vlády k úradu

(1) Plnenie úloh podpredsedu vlády, odborne, organizačne a technicky zabezpečuje úrad; pritom spolupracuje s Úradom vlády Slovenskej republiky.

(2) Výdavky spojené s plnením úloh podpredsedu vlády sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly úradu.

Čl. 6
Účinnosť

Podľa tohto štatútu sa postupuje od 1. júna 2016.

 

Posledná aktualizácia