Infozákon

Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

 •  prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@vicepremier.gov.sk
 •  písomne prostredníctvom pošty na adrese:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:

 

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov  stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty. Ak úrad nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Ak úrad nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii)

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) zverejňuje sadzobník úhrad za sprístupnenie informácii:

1.Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie

 

 1. 0,02 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4,
 2. 0,03 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4,
 3. 0,04 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A3,
 4. 0,06 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3,
 5. 0,65 eura za jeden kus diskety 3,5″,
 6. 1,66 eura za jeden kus CD ROM

 

2. Obálka

Formát A6 – 0,02 eura

Formát A5 – 0,03 eura

Formát A4 – 0,07 eura

 

3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.

 

4. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne.

 

5. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie

 

 1. bezhotovostne prevodom na účet v banke s číslom SK74 8180 0000 0070 0055 7134
 2. v hotovosti do pokladne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v čase od 10,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. každý pracovný deň,
 3. poštovou poukážkou

 

6. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie súhrne neprekročia čiastku 6,64 eura. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím    sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu  6,64 eura.

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia