Infozákon

Ako žiadať o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií spadajúcich do kompetencie ÚPVII môžu žiadatelia podávať:

– emailom: info@vicepremier.gov.sk
– telefonicky na číslo: 02/2092 8156, v pracovných dňoch, 9.00 – 15:00 hod.
– osobne v podateľni ÚPVII  v úradných hodinách
– poštou na adresu:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Odbor komunikácie a protokolu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

 

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Každá žiadosť musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, u právnických osôb úplný názov a adresu sídla, čo najpresnejšiu špecifikáciu požadovaných informácií a spôsob doručenia informácií žiadateľovi (písomne, elektronicky e-mailom alebo na CD nosiču, osobné prevzatie a pod.)

VZOR žiadosti o poskytnutie informácií na stiahnutie 

 

Za informáciu sa nepovažujú stanoviská, právne názory, výklad zákona a iných právnych predpisov, hodnotiace správy, rozbory, prognózy, prehľady a pod., ktoré by museli byť vytvorené na základe konkrétnej žiadosti. 

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Žiadateľ o informáciu hradí súvisiace náklady za rozmnožovanie, digitálne nosiče a náklady spojené s odoslaním infomrácie.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov  stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty. Ak úrad nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Ak úrad nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

 

Posledná aktualizácia