Agenda 2030

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Agenda 2030 ciele

Čo je Agenda 2030?

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015. Je návodom pre medzinárodné spoločenstvo, ako reagovať na najzávažnejšie výzvy, ktorým dnes čelíme doma aj medzinárodne. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti  alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby predstavujú komplexné a navzájom previazané problémy; izolované zásahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich riešení. Agenda 2030 vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

Ciele udržateľného rozvoja, ktoré Agenda 2030 stanovuje, sa týkajú všetkých krajín sveta bez ohľadu na ich stupeň ekonomického a sociálneho rozvoja – sú relevantné pre Somálsko a Spojené štáty rovnako ako pre Slovensko. Agenda 2030 však nevyzýva konať len štáty, ale aj jednotlivcov. Zdôrazňuje, že pri plnení všetkých sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja musíme v prvom rade začať od seba, aby sme mohli našu planétu keď  nie v lepšom, tak minimálne v rovnakom stave odovzdať ďalším generáciám.

Naplňovanie cieľov udržateľného rozvoja na Slovensku

V zmysle uznesenia vlády SR č. 95 z 2. marca 2016 je zodpovednosť za implementáciu cieľov udržateľného rozvoja zdieľaná medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (vnútroštátna implementácia) a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (implementácia v medzinárodnom prostredí).

Uznesením vlády SR č. 5 z 11. januára 2017 vláda SR schválila Koncepciu implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí, predloženú ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorá predstavuje víziu ako Slovensko môže prispieť svojou zahraničnou angažovanosťou k naplneniu cieľov udržateľného rozvoja v globálnom meradle.

Vláda SR schválila 24. júla 2017 Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030, ktorý vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Hlavným zámerom tohto dokumentu je nastavenie rámca, ktorý umožní lepšiu koordináciu a účinnejšie riešenie komplexných prierezových problémov, ktoré sú v pôsobnosti viacerých štátnych orgánov a inštitúcií. Cieľom je zabezpečiť, aby sa rôzne ekonomické, sociálne a environmentálne politiky navzájom doplňovali a aby naše interné politiky nemali negatívne dopady mimo našich hraníc.

Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj je potrebné implementovať súčasne zo strany vlády ako aj občianskej spoločnosti. Na úrovni vlády vznikne Rada vlády SR pre Agendu 2030, ktorá zabezpečí, že otázka udržateľného rozvoja sa stane integrálnou súčasťou všetkých verejných politík.  Zároveň je potrebné vytvoriť prostredie, ktoré podporuje občianske iniciatívy a inovácie v oblasti udržateľného rozvoja. Okrem iných nástrojov plánuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s mimovládnymi partnermi vytvoriť novú mikrograntovú schému. Prostredníctvom tejto schémy budú podporené najlepšie iniciatívy a lokálne mikroprojekty zamerané na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Implementácia Agendy 2030 je v neposlednom rade východiskom k zahájeniu diskusie o budúcnosti Slovenska a o dlhodobej vízii, v akej krajine chceme žiť.

 

 

Posledná aktualizácia