Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS)


Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky
(ďalej len „NKIVS“) je strategický dokument vypracovaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý sa venuje princípom budovania eGovernmentu na Slovensku.

NKIVS navrhovaná na indikatívne obdobie do roku 2020 nadväzuje na pôvodné princípy informatizácie definované v NKIVS schválenej v roku 2008 a zároveň prezentuje aktuálny stav architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, zrealizované rozvojové projekty a uskutočnené aktivity, ktoré rozširuje o nové princípy vyplývajúce zo súčasných trendov a získaných skúseností, ako aj z možností poskytovaných rozvojom informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).

NKIVS nadväzuje na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), ktorý obsahuje podrobnú analýzu situácie v oblasti informatizácie verejnej správy na Slovensku, porovnanie so svetom, zhrnutie výsledkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a poučenia z obdobia 2007 – 2013.  Východiskom pre NKIVS je zároveň legislatíva prijatá v nedávnom období.

NKIVS prináša nový systematický a koordinovaný prístup do riešenia problematiky informatizácie verejnej správy predovšetkým tým, že sa tentokrát nezameriava len na centrálnu architektúru a centrálne komponenty architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, ale detailnejšie rieši aj problematiku informatizácie riešení jednotlivých povinných osôb, definovaním centrálnych pravidiel, tak aby verejná správa poskytovala kvalitné služby nielen voči občanom a podnikateľom, ale i voči iným orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“), a to aj cezhranične. Uvedená zmena prístupu je podporená zavedením strategickej architektúry verejnej správy ako nástroja pre systematické modelovanie, analyzovanie a komunikovanie architektúry informačných systémov verejnej správy vrátane jej previazaných súčastí tak, aby došlo k rozvoju informatizácie verejnej správy ako harmonického celku.

NKIVS bola schválená uznesením vlády

SR č. 437 dňa 28.9.2016:

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (2638 kB

Zo 17 dokumentov podľa kapitoly 9 NKIVS boli Radou vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dňa 28. februára 2017 boli schválené prvé štyri strategické priority, a to

–      Manažment údajov,

–      Integrácia a orchestrácia,

–      Vládny cloud

–      Multikanálový prístup.

Schválené strategické priority určujú smerovanie verejnej správy pri budovaní eGovernmentu, slúžia na dosiahnutie princípov informatizácie verejnej správy, ktoré sú riešené strategickou architektúrou. Ich dodržiavanie je nevyhnutné pre vybudovanie digitálnej a transparentnej verejnej správy, ktorá bude prínosom pre celú spoločnosť, predovšetkým však pre občanov a podnikateľov.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky zorganizoval dňa 4. apríla 2017 na Úrade vlády Slovenskej republiky celodenný workshop k strategickým prioritám informatizácie podľa NKIVS, na ktorom sa zúčastnilo 70 zástupcov orgánov verejnej moci.

Dokumenty a prezentácie k štyrom strategickým prioritám sú dostupné na http://informatizacia.sk/strategicke-priority-erf/24190s

Rozhodnutie o zriadení pracovných skupín a ich štatút

Dňa 23. mája 2017 boli rozhodnutím č. 2/2017 vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadené pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie a vydaný ich štatút, ktorý upravuje pôsobnosť, zloženie, vznik a zánik členstva, ako aj práva a povinnosti členov pracovných skupín.

Rozhodnutie vedúceho úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o zriadení pracovných skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Dňa 14. júna 2017 boli rozhodnutím č. 3/2017 vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadená pracovná skupina k strategickým prioritám informatizácie – Kybernetická bezpečnosť

Rozhodnutie vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o zriadení pracovnej skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Štatút pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.06.2017

Úlohou pracovných skupín je vypracovanie návrhov dokumentov v zmysle kapitoly 9 NKIVS, podieľať sa na ich aktualizácii a spracovaní ďalších aktuálnych tém týkajúcich sa strategických priorít informatizácie.

Pracovné skupiny

  1. mája 2017 boli v zmysle rozhodnutia zriadené Pracovné skupiny

a) Delivery – predseda PS p. Rastislav Janáč

e-mail: rastislav.janac@vicepremier.gov.sk

povinné výstupy:

  1. Koncepcia riadenia informatizácie
  2. Aktualizovaná metodika projektového riadenia
  3. Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT

b) Governance – predseda PS p. Rastislav Janáč

e-mail: rastislav.janac@vicepremier.gov.sk

povinný výstup: Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy 2016-2020

c) Strategická architektúra – predseda PS p. Tomáš Kysela

e-mail: tomas.kysela@vicepremier.gov.sk

povinné výstupy:

  1. Referenčná architektúra
  2. Strategická architektúra verejnej správy

d) Lepšie dáta – predseda PS p. Juraj Bárdy

e-mail: juraj.bardy@vicepremier.gov.sk

povinný výstup: Otvorené údaje

e) Lepšie služby – predseda PS p. Tomáš Révaj

e-mail: tomas.revaj@vicepremier.gov.sk

povinný výstup: Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby

navigáciou


f) Digitalizácia agend verejnej správy – predseda PS p. Juraj Bárdy

e-mail: juraj.bardy@vicepremier.gov.sk

povinné výstupy:

  1. Rozvoj agendových informačných systémov
  2. Využívanie centrálnych spoločných blokov


g) Vládny cloud – predseda PS p. Richard Hollý

e-mail: richard.holly@vicepremier.gov.sk


h) Verejné obstarávanie IKT – predseda PS p. Branislav Hudec

e-mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk

povinný výstup: Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe

i) Kybernetická bezpečnosť – predseda PS p. Peter Poliak

e-mail: peter.poliak@vicepremier.gov.sk

povinný výstup (dokument): Strategická priorita – Informačná a kybernetická bezpečnosť

Anotácia: Systematické vysvetlenie prístupu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

V prípade záujmu o nomináciu členov do pracovných skupín môžete návrh s uvedením organizácie, mena, priezviska a e-mailu nominovaného zaslať na adresu predsedu pracovnej skupiny a na adresu anna.benejova@vicepremier.gov.sk. Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že členstvo v pracovnej skupine schvaľuje vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Posledná aktualizácia