Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS)


Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky
(ďalej len „NKIVS“) je strategický dokument vypracovaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý sa venuje princípom budovania eGovernmentu na Slovensku.

NKIVS navrhovaná na indikatívne obdobie do roku 2020 nadväzuje na pôvodné princípy informatizácie definované v NKIVS schválenej v roku 2008 a zároveň prezentuje aktuálny stav architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, zrealizované rozvojové projekty a uskutočnené aktivity, ktoré rozširuje o nové princípy vyplývajúce zo súčasných trendov a získaných skúseností, ako aj z možností poskytovaných rozvojom informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).

NKIVS nadväzuje na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), ktorý obsahuje podrobnú analýzu situácie v oblasti informatizácie verejnej správy na Slovensku, porovnanie so svetom, zhrnutie výsledkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a poučenia z obdobia 2007 – 2013.  Východiskom pre NKIVS je zároveň legislatíva prijatá v nedávnom období.

NKIVS prináša nový systematický a koordinovaný prístup do riešenia problematiky informatizácie verejnej správy predovšetkým tým, že sa tentokrát nezameriava len na centrálnu architektúru a centrálne komponenty architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, ale detailnejšie rieši aj problematiku informatizácie riešení jednotlivých povinných osôb, definovaním centrálnych pravidiel, tak aby verejná správa poskytovala kvalitné služby nielen voči občanom a podnikateľom, ale i voči iným orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“), a to aj cezhranične. Uvedená zmena prístupu je podporená zavedením strategickej architektúry verejnej správy ako nástroja pre systematické modelovanie, analyzovanie a komunikovanie architektúry informačných systémov verejnej správy vrátane jej previazaných súčastí tak, aby došlo k rozvoju informatizácie verejnej správy ako harmonického celku.

NKIVS bola schválená uznesením vlády SR č. 437 dňa 28.9.2016:

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (2638 kB)

Podľa kapitoly 9 NKIVS má byť Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh schválených 17 dokumentov.

Dokumenty sú vytvárané pracovnými skupinami zriadenými Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Schválené dokumenty strategických priorít sú dostupné na: http://informatizacia.sk/strategicke-priority-erf/24190s

Pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Dňa 23. mája 2017 boli rozhodnutím č. 2/2017 vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadené pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie a vydaný ich štatút, ktorý upravuje pôsobnosť, zloženie, vznik a zánik členstva, ako aj práva a povinnosti členov pracovných skupín.

Podrobné informácie k pracovným skupinám sú dostupné na:

http://informatizacia.sk/pracovne-skupiny-k-strategickym-prioritam-informatizacie/26630s

 

Posledná aktualizácia