Informatizácia

Výzva na predkladanie nových myšlienok a nápadov

Viete o dobrom príklade elektronickej verejnej služby, ktorá by mohla byť zavedená do praxe a uľahčila by mobilitu občanov a služieb v rámci EÚ, zvýšila transparentnosť, redukovala administratívne zaťaženie? Alebo máte konkrétny problém, ktorý by ste potrebovali vyriešiť elektronicky v rámci EÚ? Použite túto platformu na vyjadrenie svojho názoru!

Európska komisia dáva občanom, firmám aj štátnej správe možnosť predložiť nápad na akciu do Akčného plánu pre eGovernment 2016-2020. Komunikujte svoje potreby, problémy alebo popíšte podľa vás ideálny scenár použitia verejnej služby. Nie je potrebné ísť do detailov, inšpirujte sa už predloženými návrhmi. Európska komisia bude prezentovať všetky predložené nápady členským štátom, ktoré sa môžu rozhodnúť pre ich zaradenie do akčného plánu a zaviazať sa k ich implementácii.

Akčný plán už obsahuje množstvo významných krokov k zlepšeniu skúsenosti v oblasti elektronického poskytovania verejných služieb, napríklad prechod smerom k plne elektronickému verejnému obstarávaniu a zavedeniu cezhraničnej elektronickej identifikácie, overovanie webových stránok. Ďalšie akcie majú za cieľ pomôcť podnikom prevádzkovať biznis on-line cezhranične, zjednodušiť prístup k informáciám týkajúcim sa obchodného a firemného práva, umožniť jednoduché  začatie podnikania, rozšírenie podnikania v iných členských štátoch prostredníctvom end-to-end verejných elektronických služieb (napr. jednotná elektronická brána, prepojenie obchodných a konkurzných registrov, portál e-Justice, atď.). Ďalšie akcie reagujú na potreby občanov, a to napríklad v podobe elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení alebo cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva.

Realizácia akcií akčného plánu  prinesie konkrétne výhody pre občanov a firmy. Napríklad študenti budú schopní zabezpečiť si všetky administratívne a akademické formality potrebné k zápisu

na zahraničnú univerzitu cez mobilnú aplikáciu. Ak má slovenská spoločnosť v úmysle rozšíriť podnikanie do Rakúska, bude to rakúska administratíva, ktorá priamo od svojho náprotivku

na Slovensku vyžiada všetky relevantné informácie potrebné na podnikanie v Rakúsku. Avšak, určite možno urobiť aj viac. Občania, firmy a verejné orgány sami najlepšie vedia, ktoré oblasti by mohli byť najprospešnejšími vďaka modernizácii pomocou digitálnych technológií, kde sú prekážky, ktoré komplikujú či bránia bývaniu, pracovaniu, štúdiu alebo odchodu do dôchodku v inej krajine EÚ. Preto okrem činností uvedených v Akčnom pláne pre eGovernment 2016-2020, môžu byť navrhnuté ďalšie akcie, buď  Európskou komisiou, alebo ďalšími stranami vrátane združení, mimovládnych organizácií, občanov, členských štátov a verejných správ na všetkých úrovniach.  Táto možnosť ostáva otvorená počas celého obdobia životnosti akčného plánu, pričom Európska komisia bude pravidelne predkladať všetky nové nápady členským štátom.

Novelizácia zákona o eGovernmente

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu pripravuje novelizáciu zákona o e-Governmente, ktorej obsahom bude aj úprava jednotného listinného doručovania a používanie centrálnej elektronickej podateľne, zmeny a spresnenie ustanovení o autorizácii, autentifikácii, ako aj o zaručenej konverzii. Zároveň sa navrhujú zmeny v Správnom poriadku, a to v súvislosti s vyhotovovaním a doručovaním podania a rozhodnutia elektronicky.

Podnety na novelizáciu bolo možné zasielať sekcii riadenia informatizácie do 31.1.2017 (http://vicepremier.gov.sk/index.php/urad-podpredsedu-vlady-pre-investicie-a-informatizaciu-pripravuje-novelu-zakona-o-e-governmente/). Úradu boli dosiaľ doručené podnety od piatich subjektov verejnej správy a odbornej verejnosti. Predloženie návrhu do medzirezortného pripomienkového konania je plánované na druhú polovicu februára 2017.

Aktuálne znenie zákona je možné otvoriť tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20161231

Reformné zámery

Reformné zámery sú nástrojom na zabezpečenie implementácie koordinačného mechanizmu popísaného v prílohe 3 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (dokument na stiahnutie tu), ktorý je bližšie popísaný aj tu: http://www.minv.sk/?opevs-reformne-zamery.

Reformné zámery sú žiadatelia povinní predložiť v prípade projektov, ktoré budú realizované v rámci špecifických cieľov 7.3, 7.4 a 7.7 OPII.

Zatiaľ bolo schválených 10 reformných zámerov, ktoré boli predložené 7. rezortami, pričom všetky sú verejne dostupné na stránke RO OP EVS, ktorý je zároveň koordinátorom týchto reformných zámerov: http://www.minv.sk/?schvalene-rz

Súčasne sa tímy OPII a OPEVS zaoberajú ďalšími cca 20tými reformnými zámermi v rôznych štádiách rozpracovanosti.

Budeme informovať o ďalších kandidátoch na schválenie pri príležitosti vyhlásenia najbližšej Hodnotiacej komisie, ktorej termín ešte nebol potvrdený.

Posledná aktualizácia