Aktuality

Exkurzia študentov verejnej správy na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Dňa 11.mája 2018 sa uskutočnila exkurzia študentov verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zúčastnilo sa jej 9 študentiek a 2 vyučujúce. Návšteva študentov sa uskutočnila v nadväznosti na partnerský projekt, ktorý úrad realizuje spolu s viacerými univerzitami, financovaný z operačného programu Technická pomoc (viac o projekte na webovom sídle https://www.vicepremier.gov.sk ) . Pre študentov bol na univerzite vytvorený predmet, ktorý je zameraný na budovanie administratívnych kapacít európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). Úrad pre nich pripravil bohatý program na celé popoludnie. Privítať ich prišiel podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán Denisa Žiláková a riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov Matúš Drotár. Formou prezentácií boli študentom predstavené témy ako Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, politika súdržnosti EÚ, informatizácia spoločnosti, agenda 2030 pre udržateľný rozvoj a v neposlednom rade aj národný investičný rámec. Každá téma bola prezentovaná v nadväznosti na EŠIF. Aby študenti získali praktickú predstavu o implementácii boli im predstavené vybrané projekty podporené z EŠIF: Integrovaná sieť informačno-poradenských centier, projekt: Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov a národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Študenti sa na záver exkurzie poďakovali za praktické informácie.


Univerzity dostanú takmer pol milióna na vzdelávanie odborníkov na eurofondy

Bratislava, 18. júla 2017 – Na jeseň sa na desiatich slovenských univerzitách rozbehnú nové predmety, ktoré pripravia mladých na prácu s eurofondmi. Domácich aj zahraničných lektorov a odborníkov z praxe školy zafinancujú z nenávratného finančného príspevku na základe zmlúv, podpísaných s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Desať univerzít, osemnásť fakúlt a takmer pol milióna z Operačného programu Technická pomoc. To sú rozmery vzdelávacej iniciatívy, ktorá sa začne v školskom roku 2017/2018.
„Štát si potrebuje vychovať vlastných odborníkov v oblasti fondov EÚ a naše verejné vysoké školy na to majú tie najlepšie predpoklady. Navyše, po roku 2020 musíme počítať s nižším rozpočtom štrukturálnych fondov a s nutnosťou kombinovaného financovania veľkých projektov. Noví experti ušetria nám všetkým nemalé prostriedky, ktoré by štát inak vynaložil na externých konzultantov,“ hovorí podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Nové alebo inovované študijné programy a voliteľné predmety majú podporiť záujem mladých o prácu v štátnej správe, najmä pri riadení eurofondov. Jednotlivé fakulty vo svojich projektoch predstavili rozmanitú škálu možností, ako je napríklad e-learning, klinické vzdelávanie či programy zamerané na riešenie vývoja algoritmov pre elektronizáciu verejnej správy alebo rodovú rovnosť.
Absolventi by sa po skončení štúdia mali špecializovať na riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu či audit štrukturálnych fondov. Dôležitosť tohto typu kvalifikácie podčiarkuje fakt, že podpredseda vlády  sa v apríli rozhodol podporiť všetky predložené projekty a navýšil pôvodný rozpočet 300-tisíc eur takmer dvojnásobne.

Prí­loha: Zoznam univerzít, fakúlt a študijných programov


Vďaka navýšeniu finančných prostriedkov bude možné podporiť všetky vysoké školy

Z dôvodu vysokého záujmu o vyzvanie zo strany partnerov – vysokých škôl, ktorý prekročil pôvodné očakávania, požiadal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o navýšenie alokácie na 645 869,00 €. Po navýšení alokácie bude možné podporiť všetky vysoké školy, ktoré požiadali o spoluprácu a splnili kritériá.

Zmena vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“ je zverejnená tu: http://www.optp.vlada.gov.sk/vyhlasene-vyzvania/


Ponuka partnerstva v rámci Vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11

Operačný program Technická pomoc vyhlásil vyzvanie č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 na prípravu nových kapacít pre EŠIF. Oprávneným prijímateľom je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán (CKO). Oprávnenými partnermi, ktorí sa budú spolupodieľať na realizácii projektu, sú verejné a štátne vysoké školy. CKO preto zverejňuje Ponuku partnerstva v rámci vyzvania č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 (príloha 1). V prípade záujmu o partnerstvo verejná alebo štátna vysoká škola vyplní Žiadosť o partnerstvo (príloha 2) a odošle ju spolu s jej prílohami na email: partnerstvo@vicepremier.gov.sk. Termín uzavretia I. kola žiadostí je 28.2.2017 Partneri sa následne budú vyberať podľa Hodnotiacich kritérií (príloha 3).

Príloha 1 – Ponuka partnerstva

Príloha 2 – Žiadosť o partnerstvo

Príloha 3 – Hodnotiace kritéria

Posledná aktualizácia