CKO

  • Sekcia centrálny koordinačný orgán

Sekcia zabezpečuje prípravu, revíziu a realizáciu Partnerskej dohody SR na roky
2014 – 2020, ako hlavného strategického dokumentu SR pre implementáciu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v podmienkach SR na programové obdobie 2014 – 2020. Má za cieľ zabezpečiť koordináciu programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia EŠIF v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca.

V súvislosti s implementáciou Partnerskej dohody SR a programov SR pre EŠIF sekcia koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti Systému riadenia EŠIF, zabezpečuje tvorbu ITMS2014+, vrátane plnenia úloh súvisiacich s jeho prevádzkou a monitoruje a hodnotí výsledky implementácie EŠIF v SR.

Sekcia tiež zabezpečuje koordináciu prípravy hlavných legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov pre politiku súdržnosti, ako aj prípravu stanovísk a pozícií k týmto dokumentom na úrovni SR. Zároveň je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu v oblasti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS).

www.partnerskadohoda.gov.sk

  • Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že v súlade s § 4 ods. 1 a § 7  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení začalo zisťovacie konanie pre zmenu strategického dokumentu „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020“. Oznámenie vypracované podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. vrátane strategického dokumentu s vyznačením navrhovanej zmeny je uverejnené na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia. Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcia centrálny koordinačný orgán, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava 1 a na e-mailovú adresu: martin.miklanek@vicepremier.gov.sk do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Posledná aktualizácia