Nový portál pomôže obciam zorientovať sa vo výzvach v oblasti smart riešení

K lepšej informovanosti o možnostiach miest a obcí zapojiť sa do jednotlivých výziev v oblasti smart riešení má prispieť nová webová platforma. O jej príprave informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes na Medzinárodnej konferencii Municipálna V4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu v Sielnici. “Rozhodli sme sa, že urobíme webovú…

Oznámenie o strategickom dokumente „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.enviroportal.sk. Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo životného…