Nový termín: Hodnotitelia pre PO7 OPII, hláste sa do 30. apríla

Potenciálni odborní hodnotitelia pre projekty z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 majú o mesiac viac na prihlásenie. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) predĺžil lehotu uzavretia dvoch výziev z 29. marca na 30. apríla 2018. Odborní hodnotitelia sa hľadajú pre projekt Wifi pre Teba, ktorý je národnou nadstavbou európskeho Wifi4EU. Tento projekt…