11. augusta 2017

Dáta o eurofondových programoch sú dostupné v najmodernejšej forme

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prostredníctvom webu https://www.itms2014.sk zverejňuje dostupné údaje súvisiace s implementáciou eurofondov aktuálneho programového obdobia. To znamená, že tretím stranám sú sprístupnené dáta za operačné programy spravované systémom ITMS2014+.

Dáta sú prístupné v manuálne spracovateľnej forme i strojovo spracovateľnej podobe formou OpenData API.

Ide o jedno z najmodernejších, najpokročilejších a najkomplexnejšie spracovaných OpenData API na Slovensku, a to aj z hľadiska zverejňovaných údajov. Od 1. januára 2018, kedy vstúpi do platnosti relevantné ustanovenie novely zákona o EŠIF, bude ÚPVII dohliadať na plnenie novely zákona 292/2017 z.z. o EŠIF č. 93/2017 všetkými riadiacimi orgánmi.

Našim cieľom je zvýšenie transparentnosti, efektívnosti a absorpčnej schopnosti EŠIF.

Aktuálne sú zverejnené údaje:

údaje o operačných programoch,
údaje o subjektoch,
údaje o výzvach,
údaje o žiadostiach o NFP,
údaje o projektoch,
údaje o žiadostiach o platbu,
údaje o účtovných dokladoch,
údaje o verejných obstarávaniach
údaje o projektových ukazovateľoch,
údaje o nezrovnalostiach a pohľadávkach.
údaje o hodnotiteľoch
Od 1. januára pripravujeme zverejňovanie ďalšieho setu údajov, medzi nimi aj hodnotiacich hárkov odborných hodnotiteľov.

ÚPVII už prijal niekoľko systémových opatrení na zefektívnenie a zlepšenie transparentnosti pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto sú postupne realizované a uvádzané do praxe. Napríklad:

Zintenzívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom
Spustenie open API a open DataApi v rámci ITMS2014+
Automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov v systéme ITMS2014+
Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom systému ARACHNE
Umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)
Spustenie možností plne Elektronického podávania žiadostí o NFP
Minimalizácia predkladania povinných príloh
Zjednodušené vykazovanie výdavkov
Metodicko-informačná podpora pre žiadateľov o NFP strany informačno-poradenských centier

Na ďalšie zvýšenie účinnosti rôznorodých nástrojov pripravujeme na jeseň 2017 Akčný plán zvýšenia transparentnosti eurofondov.

Tzv. otvorené dáta o eurofondoch v programovom období 2014 – 2020, spravované prostredníctvom informačného systému ITMS 2014+, sú prístupné všetkým. Využívajú ho napríklad Národná banka Slovenska, Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze, Slovensko.Digital, Zastavme korupciu, Úrad vlády SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra, SIA, Centire a iné konzultačné spoločnosti, ako aj fyzické osoby.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim